Polityka publiczna nowe spojrzenie
Polityka publiczna                                                                              nowe spojrzenie

Burmistrz i jego świta...

W opracowaniu


 

Zarządzanie gminą, to istotny i ważny proces zaspakajania potrzeb mieszkańców. Proces ten musi być zbalansowany i uczciwy by stworzyć równe warunki i szanse poszczególnym grupom na udział w procesie tworzenia prawa miejscowego. W statucie gminy zagwarantowano to słowami przepisu:

§ 7. Mieszkańcy gminy stanowią najwyższą władzę gminy.

 

Gwarantuje to także Konstytucja i ustawy.

 

art. 9
Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. 

Aby proces ten mógł być realny, istnieje potrzeba stworzenia do tego celu odpowiednich warunków. Jednym z nich jest wybór odpowiednich ludzi, którzy będą pomostem pomiędzy społeczeństwem a władzą.

Radny, jako członek władz lokalnych posiadając władzę określoną prawem, winien działać zgodnie z prawem i nie nadużywać swojej władzy.

Przy sprawowaniu swojej funkcji winien stosować się do roty ślubowania składanej przed objęciem mandatu, której treść brzmi: " Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. "

Radnego obowiązuje znajomość zasad postępowania, które nakazuje prawo, regulamin Rady.

Radny jest zobowiązany stosować się do tych nakazów i zasad oraz dbać, aby jego sytuacja osobista nie kolidowała z ustaleniami kodeksu i prawa.

Radny nie powinien nigdy być zwolennikiem działań sprzecznych z tymi zasadami, ani też do nich zachęcać.

Radni w szczególności, powinni działać zgodnie z następującymi zasadami:

  • praworządności,
  • bezstronności i bezinteresowności,
  • obiektywności,
  • uczciwości i rzetelności,
  • odpowiedzialności,
  • jawności,
  • dbałości o interes publiczny,
  • godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego,
  • uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami.

 

Zasady wykonywania funkcji

Radny w wykonywaniu swoich zadań kieruje się interesem publicznym i dobrem społeczności lokalnej, którą reprezentuje.

Radny zobowiązany jest do znajomości przepisów prawa będącego podstawą jego działania.

Radny wykonuje swoje zadania rzetelnie i z należytą starannością.

Radny nie powinien nigdy brać udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw, z którymi wiążą się osobiste korzyści.

Radny powinien unikać sytuacji, które dawałyby powody do podejrzeń, że jego postępowanie jest niezgodne z przepisami prawa.

 

Obowiązki wynikające ze sprawowania funkcji radnego

Radny nie może wykonywać swojej funkcji lub używać swoich wpływów w prywatnym interesie, w celu osiągnięcia korzyści osobistej. 

Radny powstrzymuje się od wydawania decyzji dotyczących bezpośrednio lub pośrednio jego osobistego interesu, wcześniej sygnalizując o takiej sytuacji. 

Podczas wydawania decyzji władczych radny nie może kierować się własnym bezpośrednim lub pośrednim interesem. 

Radny zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej. Radny składa sprawozdanie ze swojej działalności zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych.

Radny podporządkowuje się zasadom nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego.

Radny powinien zawsze, uczestnicząc w podejmowaniu decyzji personalnych kierować się oceną przydatności kandydata do zajmowania danego stanowiska lub funkcji, nie zaś innymi, pozamerytorycznymi względami. 

Radny nie powinien nigdy ujawniać, czy używać poufnych informacji dla odnoszenia osobistych korzyści lub dyskredytowania rady.

(INFOR.PL)

 

Aby wszystkie te warunki były spełnione, potrzebny jest balans w składzie Rady Miasta/Gminy. Jest to tylko możliwe dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu całego społeczeństwa w wyborze odpowiednich kandydatów. Sytuacja stworzona w gminie Police, gdzie na 21 radnych, 17 jest z opcji Gryfa, podważa zasady demokracji. Tak samo jak udział jednej opcji w składzie komisji rewizyjnej. Co zresztą zabronione jest prawem.

 

No i wróciliśmy na własne podwórko.

 

Opisywane tu problemu z tworzeniem prawa miejscowego, są możliwe właśnie z powodu tych wypaczeń.      Wieloletność  kadencji, układy, a w szczególności nepotyzm, tworzą okazję do nadużyć i arogancji urzędników i władzy.

Jak to wygląda w przypadku Gryflandii Burmistrza Diakuna i  jego świty przekonało się wielu mieszkańców. We wstępie zaznaczyłem że skoncentruję się na własnych doświadczeniach, co nie oznacza że nie są mi znane podobne przypadki.

 

Wspólnota Samorządowa Gryf XXI

 Przeanalizujmy samo znaczenie - wspólnota. Wspólnota – typ zbiorowości opartej na silnych, emocjonalnych więziach, nieformalnej strukturze, dominującej przede wszystkim w społeczeństwach pierwotnych.....
więzi wytwarzane są w oparciu o pokrewieństwo lub braterstwo, kontrola społeczna sprawowana jest dzięki tradycji, natomiast podstawą gospodarki we wspólnotach jest własność zbiorowa….

Według dynamicznej teorii wspólnoty, jest to ekskluzywna zbiorowość ludzka, którą łączy jakaś trwała więź duchowa. Zbiorowość, w której dla każdego jej członka suma jego więzi „do wewnątrz” przewyższa sumę więzi „na zewnątrz "

Jak z tej definicji wynika, wszyscy ci co są poza Gryfem, to druga i trzecia kategoria. Nie bez przyczyny ktoś taką formę i nazwę przyjął...
?? Walka z taka władzą przekracza możliwości finansowe większości pokrzywdzonych.

Ludzie chętnie o tym rozmawiają podkreślając jednocześnie  bezsilność z powodu braku wiedzy i …środków. Sprawę ta postaram się poruszyć w dziale – Temida.

W procesie dochodzenia do prawdy, zebrałem około 80_ciu dokumentów z gminy Police, Inspektoratu Sanitarnego i Urzędu Wojewódzkiego. Posiadam kilka opinii prawnych w tej sprawie.

Najbardziej bulwersującą dla mnie sprawą są dwa fakty. Ciągłe próby wprowadzenia mnie w błąd przy próbach wyjaśnień na moje zapytania do gminy, tz. robienie wody z mózgu i …..brak reakcji radnych, mimo wielu interwencji.

Spróbujemy wcielić się w przeciętnego, młodego mieszkańca gminy Polic próbującego swoich sił w biznesie.

Pomysłowość w Polskich warunkach kończy się często na urzędzie. Czas i brak środków ogranicza możliwości szybkiego rozwoju lub wręcz doprowadza do bankructwa. A wszystko to pod hasłem – Przyjazna Gmina. Gmina może być zielona lub też przyjazna ale urzędnicy już NIE !

Dlaczego tak się dzieje?

Bo urzędnikowi nie zależy czy Twój projekt będzie realizowany, czy sobie z tym poradzisz, czy dasz radę przetrwać. Bo nikt go z tego nie rozliczy !! Każdy najmniejszy błąd, nieznajomość prawa, działa na jego niekorzyść. Interpretacja prawa to domena tylko przysługująca …urzędnikowi.

Wracamy na polickie podwórko.

W uzasadnieniu odmowy przeznaczenia terenu w sektorze 14/21 gmina wskazuje na tereny zalewowe i …stację GPZ (stacja transformatorowa). W wypisie szczegółowym jest zapis o „rezerwie terenu pod stację GPZ” Choć o wiele ważniejszym fakcie, terenu cmentarza, brak jednego słowa. Jak już wiemy z pisma do radnego Różyckiego, tereny określone jako nieprzydatne pod budownictwo mieszkaniowe, zostały jednak zmienione. Na moje zapytanie o moc prawną określenia „rezerwa” gmina odpowiada pismem UA.6720.5.6.2015 z dnia 26 marca 2015 r:

< tekst odpowiedzi Z-cy Burmistrza Macieja Greinerta >

Podczas analizy studium uwarunkowań i zagospodarowania znalazłem mapy i zapisy wskazujące na określenie działek 875 i 876 (są to działki dokładnie naprzeciwko strefy grzebalnej cmentarza) jako rezerwa pod rozbudowę cmentarza w Trzebieży.

Z opcji tej niestety zrezygnowano, forsując rozbudowę w kierunku północnym i nielegalne poszerzenie (bez wymaganych uzgodnień) o część działki 148/2 w kierunku południowym. Na moje pytanie o powody rezygnacji z tych terenów skoro określenie „rezerwa” ma moc prawną, odpowiedź burmistrza Pisańskiego jest kuriozalna i wskazująca na kompletny brak szacunku dla prawa i mieszkańca gminy. Według burmistrza Pisańskiego okreslenie "rezerwa" nie mam żadnej mocy prawnej.

Szanowny Panie Burmistrzu. Proszę uzgadniać wypowiedzi ze swoim podwładnym – Maciejem Greinertem. Prawo nie może być stosowane wybiórczo i w zależności od potrzeb urzędnika. W jednym przypadku "rezerwa" ma uzasadnienie prawne, a w innym już nie.

 Nie jest także prawdą że w planach studium XLIX/297/98 nie ma okreslenia terenu "rezerwa" Potwierdzają to mapki uzyskane z Urzedu Wojewwódzkiego gdyż gmina miała "ogromne trudności" z przeslaniem mi dokumentacji z tego okresu. Na powiększeniu wyraźnie widać kratownicę koloru zielonego i oznaczenie 32 ZC/Rk.

W uchwale zmian studium z roku 2003 brak jest natomiast jakiejkolwiek wzmianki o rozbudowie cmentarza w Trzebieży na działce 864 oraz o poszerzeniu cmentarza o cześć działki 148/2.  Mowa jest jedynie o ...zniesieniu rezerwy terenu pod cmentarz Przesocin - Szczecin Pólnoc. W uchwale o przytąpieniu do sporządzania planu XLV/349/06, w cześci graficznej naniesiono, niezgodnie z ustaleniami studium teren powiększonej działki 864 o część działki 148/2.  Zgodnie z obowiązującym prawem, Plan zagospodarowania musi być zgodny ze studium !! Czyli plan zagospodarowania (XLV/349/06) powstały na bazie zmian z roku 2003 ma wady prawne !!

 

 

A teraz chciałbym zając się najbardziej bulwersującą mnie sprawą. Podczas kolejnej wizyty w Wydziale Urbanistyki i Architektury gminy Police, podczas rozmowy z p. Aneta Makar, zastępcą kierownika wydziału, usłyszałem zdanie które wprawiło mnie w za słupienie. Tym bardziej że  to ja byłem pomysłodawcą złożenia wspólnego wniosku i przygotowałem materiały. Według słów urzędnika, gmina nie była wstanie określić w procesie realizacji, o jakie  działki właściciele wnioskują do zmiany gdyż „wnioski nie posiadały numerów działek” Narracja ta okazała się prawdziwa po interpelacji radnego Adama Sobczyka. Gwoli sprawiedliwości jest to jedyny radny który odważył się zadać pytanie.

Treść wniosku złożonego w sprawie 

 

                                                                                                                      Police 06.23.2017

Janusz Zdanowicz      Police                                                                                                                                                                                                                                              Władysław Diakun          

                                                                                               Urząd Miejski w Policach

                                                                                                  

                                                                                  

 

                                                 Szanowny Panie Burmistrzu

 

 

            W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelacje radnego Adama Sobczyka udzielonej w dniu 9 maja 2017 roku podpisanego pańskim nazwiskiem, chciałbym wyjaśnić, ujmując to delikatnie, że Pańska odpowiedz mija się całkowicie z prawdą.

           

            Gwoli doprecyzowania zapytania radnego, przypomnę iż dotyczy to wyłącznie terenów oznaczonych symbolami 14/20, na których odpowiednio, znajduje się 13 działek i 3 przy cmentarzu  14/21 z pakietu Nr. 14 z listy nieuwzględnionych uwag.

            Cytując uzasadnienie nie uwzględnienia uwag, pragnę zwrócić uwagę na  istotną różnice

pomiędzy obiema wypowiedziami.

….... „Tereny można podzielić na dwa kompleksy: - o lepszych warunkach gruntowo wodnych położone niestety przy cmentarzu oraz w rejonie projektowanego GPZ

 

            Dotyczy to terenu oznaczonego symbolem 14/21 , czyli terenów  nieuwzględnionych.

 

 -pozostałe tereny są bardzo trudne pod zabudowę (w kompleksie gruntów nieprzydatnych pod zabudowę, wysoki poziom wód gruntowych, w obszarze zagrożenia powodzią).

 

            To dotyczy terenów oznaczonych symbolem 14/20 i tu znajduje się 13 działek z 16 działek, których właściciele złożyli wnioski.

             Sprzeczność Pańskiej wypowiedzi jest więc znaczna i  wprowadza w błąd radnego Sobczyka. Bo właśnie te tereny są nieprzydatne pod zabudowę i znajdują się w obszarze zagrożenia powodzią a mimo to uzyskały Pańską akceptację. (mapa terenów zalewowych w załączniku)

 

            Ponadto, chciałbym uzyskać wyjaśnienie co wnosi do sprawy Pańska informacja:

 

            „Informuję ponadto, iż Pan Janusz Zdanowicz nie jest właścicielem żadnej  z nieruchomości w Trzebieży”

 

            oraz jaki wpływ na Pańską decyzję miał fakt, nielegalnej zabudowy na działce 843/2 na terenach ujętych w zmianach.

           

 

Z poważaniem           

 

 

Janusz Zdanowicz

 

 

 

Jaka jest odpowiedz p. Burmistrza Diakuna i Z-cy Macieja Greinerta?  Otóż radny Adam Sobczyk nie wie o co pyta a urzędnicy nie maja pojęcia o co chodzi właścicielom działek w Trzebieży. A Janusz Zdanowicz nie jest właścicielem żadnych działek w Trzebieży. Zastanawia mnie czy jest to bardziej istotne niż np. brak odpowiedniego wykształcenia Burmistrza Diakuna. Czy te dwa fakty wnoszą coś istotnego do sprawy?

 

Panie burmistrzu Diakun. Pan i pańscy urzędnicy dwoją się i troją aby odpowiedzi na moje zapytania były zawiłe, niezrozumiałe i robiące "wodę z mózgu"  Przytoczę tu jeszcze raz przepis który wskazuje jaki obowiązek ma urząd w stosunku do obywatela.

 

art. 9
Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

Poniżej, uzasadnienie nie uwazględnienia wniosków i uwag w studium. W moim piśmie przytoczonym powyżej, rozłozyłem na elementy proste ( by Pan i pańscy urzednicy rozumieli o czym rozmawiamy) pańskie uzasadnienie odmowy. Zwracam ponownie uwagę że teren na którym znajdują się działki nie uwzględnione w studium są w sektorze oznaczonym numerem 14/21 czyli przy cmentarzu. Teren ten zgodnie z pańskim uzasadnieniem znajduje się w kompleksie "o lepszych warunkach gruntowo wodnych położone niestety przy cmentarzu oraz w rejonie projektowanego GPZ

 

Sektor  14/20 to uwzględniony do zmian teren określony przez Pana jako "-pozostałe tereny są bardzo trudne pod zabudowę (w kompleksie gruntów nieprzydatnych pod zabudowę, wysoki poziom wód gruntowych, w obszarze zagrożenia powodzią.

 

 

Teraz proszę o zwrócenie uwagi na pańskie wyjaśnienia na moje zapytanie. Tutaj odwraca Pan argumenty, określając działki w sektorze 14/21 jako:w kompleksie gruntów nieprzydatnych pod zabudowę, wysoki poziom wód gruntowych, w obszarze zagrożenia powodzią.

 

Już na wstępie napisałem że postepowanie pańskie nie zasługuje na żadną ...dyplomacje. To co prezentuje Pan swoimi argumentami to zwykła arogancja na pograniczu chamstwa. Czas najwyższy aby mieszkańcy gminy zrozumieli co Pan reprezentuje. Jest Pan zwykłym oszustem !  działającym na szkodę gminy. 

Chwalebne to doprawdy że tereny (choć częściowo) zostały zmienione pod budownictwo mieszkaniowe. Trzebież to miejscowość turystyczna i robienie tu "przemysłu" mija się całkowicie z oczekiwaniami mieszkańców.

Jednak robienie "dobrze" jednym, nie może powodować krzywdy innym. Właściciele terenów nieuwzględnionych zostali zignorowani i oszukani. Nieprawidłowości w lokalizacji i rozbudowy cmentarza są tego przyczyną. Na podstawie zebranych dokumentów, rozbudowa ta jest nielegalna i wymaga korekty. Mam nadzieję że mieszkańcy gminy, wezmą to pod uwagę przy wyborze na kolejne lata.

Przedstawiam kopie dokumentów złożonych w sprawie. Pismo poparcia Rady Sołeckiej. Za co serdecznie Pani sołtys dziękuję. Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu opatrzonych imieniem i nazwiskiem 6-ciu właścicieli 16-stu działek wraz z  numerami działek. Uwagi  tych samych osób do studium uwarunkowań, działek w obrębie 5, kwestionujących rozwiązania przyjęte w studium.

Skoro wnioski i uwagi nie zostały przyjęte ( co potwierdza pismo urzędu że żaden z tych wniosków nie był brany pod uwagę) to na jakiej podstawie i czyją decyzją teren (14/20) gdzie znajduje się 13-cie z 16-tu działek na terenach nieprzydatnych pod zabudowę, uzyskał akceptacje zmian? A teren 14/20 o lepszych warunkach takiej zgody nie uzyskał.

Kto i za ile „kupił” sobie przychylność burmistrza?

 

Wykaz wniosków złożonych w sprawie. Ze względu na RODO, dane osobowe zostały wymazane.

Ciąg dalszy nastąpi .....

Własciciele wyżej udostepnionych wniosków złozyli także uwagi jednakowej teści do wyłożonego planu.

Jest jeszcze jeden boleśny aspekt rozbudowy cmentarza w kierunku północnym. Oprócz wspomnianym w innym dziale nie zachowaniem odległości 500m od ujęcia wody, pozostaje kwestia ochrony środowiska. Teren ten znajduje się w strefie Natura 2000. Z dokumentacji przygotowanej dla celów budowlanych wynika iż zachodzi potrzeba usunięcia setek unikalnych drzew i krzewów z terenu byłego cmentarza. Trzebież to przecież płuca Polic gdyż wieją tu najczęściej wiatry północno-zachodnie. 

Postanowiłem że nie będę tu zajmował stanowiska w tej sprawie, gdyż opatrzone by było wieloma brzydkimi słowami....

Ciag dalszy nastąpi....

Napisz do nas.

Każdy komentarz mile widziany pod warunkiem użycia imienia i nazwiska. Merytoryczne teksty będą  publikowane w dziale komentarzy.

Polityka publiczna

E-mail: szkutnik51@gmail.com

Print Print | Sitemap
Copyright - Szkutnik