Polityka publiczna nowe spojrzenie
Polityka publiczna                                                                              nowe spojrzenie

Czy cmentarz w Trzebieży jest legalny?

Obawiam się że nie....choć urząd ciągle twierdzi że wszystko jest zgodne z prawem.

 

A teraz trochę o historii. 

 

Działaka 864 to teren byłego, ewangelickiego cmentarza który nie był używany od roku 1945. Cmentarz jest kompletnie zniszczony i wizualnie nie wskazuje na takie przeznaczenie. De facto, w południowej części, 1/3 działki dokonywano pochówków i jest tak do dnia dzisiejszego.

Dla terenów tych ( Police i Trzebież) dwukrotnie opracowano studium zagospodarowania. Zaznaczając teren jako 32 ZC.  W roku 2001 uchwalono plan zagospodarowania (XLV/345/01)  północnej cześć Trzebieży, zmieniając przeznaczenie działek 856/ na U.P z możliwością zabudowy mieszkaniowej  do obsługi funkcji UP.  Zgodnie z załącznikami mapowymi, sąsiadująca działka 864  była poza obszarem objętym planem ale po analizie w/w uchwały, znalazłem zapis – pozycja 34 : ustalenia funkcyjne - ZC 32 cmentarz.

Zgodnie z judykaturą, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może ustalać przeznaczenie terenów i wprowadzać ograniczenia w wykonywaniu prawa własności, w tym i najdalej idący, zakaz zabudowy, jedynie w odniesieniu do terenów nim objętych tzn. znajdujących się w granicach jego opracowania. Plan miejscowy, ustanawiający przepisy gminne nie może wprowadzać ograniczeń w wykonywaniu prawa własności na działkach położonych poza granicami określonymi w planie.

 

Nie jest dopuszczalne rozstrzyganie w miejscowym planie o przeznaczaniu gruntów, które nie znajdują się w granicach obszaru objętego ustaleniami tego planu.

 

 

W roku 2006 uchwalono plany dla pozostałej części Trzebieży i działka 864 znajdowała się już w obszarach objętych planem. Pod pozycją 34, istnieje już zapis 50 ZC. Zapis 50 ZC jest spowodowany prawdopodobnie faktem powiększeniem cmentarza o część działki 148/2

 

Na moje zapytanie, pismem, gmina odpowiedziała że w roku 2001 uchwałą XLV/345/01 ustalono przeznaczenie terenów pod cmentarz a w planach z roku 2006 podtrzymano jedynie przeznaczenie terenu na cmentarz ???

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w gminie, uchwałą z roku 2006 (XLV/346/06) powiększono strefę grzebalną o północna cześć działki byłego cmentarza. Gmina uzyskała pozwolenie na prace budowlane  z Powiatu  i w roku 2012 zrealizowano pierwszą cześć rozbudowy.

 

 W roku 2012 i przed przyjęciem uchwały w sprawie zmian studium dla terenów objętych planem z 2001 roku, 6 właścicieli  16 działek złożyło wnioski oraz uwagi do planu z prośbą o zmianę przeznaczenia z funkcji U.P.  na budownictwo mieszkaniowe. Trzy działki pod numerami 856/ znajdowało się w rejonie oznaczonym 14/21 i 13 działek w 14/20  Zgodnie z zapisem z sesji Rady, po głosowaniu radni odrzucili wnioski (załącznik nr.3 pozycja 14)

 

 Dla jasności zapisów : 3 działki o numerach 856/ to działki w rejonie 14/21 nie uwzględnione z powodu położenia przy cmentarzu oraz 13 działek w rejonie 14/20 położonych na terenach zalewowych bardzo trudnych pod zabudowę.

Jakież było moje zdziwienie gdy okazało się że jednak te 13 działek na terenach zalewowych uzyskało status zmiany na budownictwo mieszkaniowe. Pytani radni nie mieli w ogóle pojęcia o takiej zmianie a urząd gminy wykrętnie odpowiada na zadawane pytania. Gmina jest obecnie na etapie uchwalenia planu zagospodarowania z dokonanymi zmianami.

 

A teraz ustalenia po mojej analizie dokumentacji uzyskanej z gminy.

 

W 2006 roku gmina, uchwałą XLV/346/2006 z dnia 30 maja 2006 (tak twierdzi gmina choć nie znalazłem ani słowa dotyczącego takich zmian w uchwale) podjęła decyzję na wniosek sołtysa Trzebieży o rozbudowie cmentarza. Poszerzono strefę grzebalną w kierunku północnym i zmieniono przeznaczenie cześć działki 148/2 na cele cmentarza od strony południowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeznaczenie terenów pod cmentarz, budowa, powiększenie, rozbudowa, należy do zadań własnych gminy i wymaga podjęcia uchwały Rady Miasta po......uprzednim uzyskaniu opinii i uzgodnień odpowiednich organów w tym inspektora sanitarnego, badań hydrogeologicznych.

Brak jest opinii i uzgodnień przed podjeciem decyzji.  Brak jest także uchwały Rady o rozbudowie cmentarza. 

 

Wynika to z  pism Burmistrza Pisańskiego. Brak wzmianki o wymaganej opinii sanitarnej, badaniach hydrogeologicznych i uzgodnień sanitarnych oraz wymaganej uchwale Rady Miasta o czym informuje mnie w swoim piśmie Burmistrz Pisański, jest podstawą do uznania nieważności uchwał z roku 2001 i 2006. Co oczywiście nie przeszkadza urzędowi w kontynuacji działań niezgodnych z prawem. Efektem tego jest kolejna uchwała z roku 2015, zmieniająca przeznaczenie terenów w obrębie 5 w Trzebieży.

 

Dziesiątki sprzecznych informacji wprowadzających w błąd nieświadomego obywatela.

A przcież prawo dokładnie określa zadania i obowiązki urzędu.

 

art. 9
Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

 

Na czyj wniosek podjęto decyzję o rozbudowie? Skoro zgodnie z pismem urzędu, rada sołecka wystąpiła z wnioskiem w roku 2009. Decyzje podejmowano , zgodnie z informacją urzędu w roku 2003 i 2006 

Burmistrz Pisański wspomina o obowiązującej procedurze która nie została dochowana. Brak jest uzgodnień sanitarnych i uchwały Rady Miasta o rozbudowie/poszerzeniu cmentarza. 

Na moje zapytanie, gmina pisemnie odpowiedziała że Rada Miasta takiej uchwały nie podejmowała. Dopiero w roku 2007, wykonano i udostepniono w roku 2009  badania hydrologicznne oraz  uzyskano opinię sanitarną na potrzeby zezwolenia na prace remontowe i budowlane na terenie cmentarza ale jedynie dotyczących działki 864. Na moje zapytanie odnośnie powiększenie cmentarza o część działki 148/2, inspektorat sanitarny pisemnie odpowiedział że : nie posiada w archiwum żadnej dokumentacji w przedmiotowej sprawie. Czyli wynika z tego że gmina, w momencie podjęcia decyzji o rozbudowie (2006 r.) , nie posiadała żadnych uzgodnień. 

Uzgodnienia takie były już wymagane na etapie planowania. Czyli w roku 2003.

Według mojej opinii, sam fakt iż na działce 864 od 1900 roku do 1945 był cmentarz, nie oznacza że  po 60 latach teren ten jest odpowiedni na cmentarz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 To samo dotyczy chyba samego faktu zapisów o przeznaczeniu terenu na cmentarz w uchwale z 2001 i 2006.

 

Odrębną sprawą jest fakt  braku ustalenia stref sanitarnych w obu uchwałach .

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obejmującym teren planowanego cmentarza, stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 8080, poz. 717 ze zm.) w związku z art. 3 i 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.) obowiązkowo wyznacza się strefę sanitarną cmentarza, o jakiej mowa w§ 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 5252, poz. 315).

 

Jak wskazał w wyroku z 27 października 2011 r.31 Naczelny Sąd Administracyjny, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren planowanego cmentarza, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 9 u.p.z.p., w związku z art. 3 i art. 5 ustawy o cmentarzach musi obowiązkowo określać strefę sanitarną cmentarza przewidzianą w § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określania, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. Zdaniem Sądu, wprowadzenie pasów izolujących teren cmentarny od innych terenów (tzw. stref sanitarnych cmentarza) jest ustaleniem szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy w rozumieniu art. 15 ust. 2 pkt 9 u.p.z.p. Teren cmentarza w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jest terenem szczególnym ze względu na sformułowane w przepisach prawa szczególne uwarunkowania, jakie powinny spełniać tereny przeznaczone pod cmentarz. Wskazane wyżej regulacje prawne powinny zatem znaleźć odzwierciedlenie w postanowieniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego planowany cmentarz. Brak w planie miejscowym regulacji w przedmiocie strefy ochronnej może doprowadzić do znacznego ograniczenia w korzystaniu z prawa własności bądź do uniemożliwienia korzystania z tego prawa przez właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości leżących w pobliżu cmentarza, w tzw. strefie sanitarnej i jednocześnie do niemożności dochodzenia przez nich przewidzianych prawem roszczeń

 

W dwukrotnie uzyskiwanych wypisów i wyrysów z planu (przed kupnem i w 2010 roku) brak jakiejkolwiek informacji o terenie cmentarza . Skoro więc uchwała XLV/345/01 okreslała przeznaczenie terenu i jest zapis o cmentarzu, to prawo wymaga okreslenia wszelkich ograniczeń i zakazów z tego wynikających. Brak takich zapisów wprowadza w błąd i narusza interes prawny włascicieli działek. Skoro ograniczenia nie są zapisane w planach, nie można ograniczać prawa w użytkowaniu.

 

 Po to jest wypis szczegółowy z planów.

 

 

W przestrzeni internetowej znajduję się wiele wyroków w tej sprawie oraz rozstrzygnięć wojewodów wskazujących na fakt że gminy podejmowały decyzje niezgodnie z prawem.  Jednak zastępca naczelnika wydziału urbanistyki Aneta Makar, oświadczyła że : nie jest zobligowana wyrokami sądów ?

 

 

 

Problem zaczyna się w momencie poszerzenia/rozbudowy istniejącego cmentarza.

 

 

Okazało się bowiem że Urząd Gminy w Policach nie posiada żadnych uzgodnień wymaganych prawem przed podjęciem uchwał w roku 2001 i 2006 !! 

 

Na moje zapytania odnośnie uzgodnień sanitarnych dotyczących działek 864 i 148/2  otrzymałem tylko uzgodnienie dotyczące cmentarza w ...Policach

 

Kliknij na zdjeciu w celu powiekszenia...

...oraz, protokół z zaopiniowania zmian. Nie wiadomo czego dotyczy. Wiadomo tylko że podpisała to ...Pani pediatra :-)  Przypomnę że opinia jest potrzebna przed planowaną lokalizacją, poszerzeniem czy rozbudową. Uzgodnienia, w procesie realizacji. Żadne z tych wymogów prawa jak widać nie dotyczą gminy Police. Na co więc liczy Burmistrz Diakun? Na moją naiwność? 

 

 

Gmina na potrzeby uzyskania pozwolenia na prace budowlane, dopiero w roku 2009 uzyskała uzgodnienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach. Czy inspektor sprawdził że zostały spełnione wszystkie wymogi określone w  przepisach ustawy? 

 

W myśl art. 3 pkt 1, 1a i 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy: opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących m.in. budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, a nadto szeroko pojętej higieny środowiska. Mając na względzie zakres tych ustawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz charakter i rodzaj planowanej inwestycji, jakim jest założenie lub poszerzenie istniejącego cmentarza, to właśnie zgoda inspektora sanitarnego jest dla organu administracji architektoniczno - budowlanej wiążąca. Innymi słowy, brak uprzedniej zgody inspektora sanitarnego uniemożliwia zrealizowanie inwestycji w postaci założenia lub rozszerzenia cmentarza, a skoro tak, to wyłączona jest możliwość zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę lub rozbudowę cmentarza. W ramach odrębnego postępowania zmierzającego do udzielenia zgody obowiązkiem właściwego inspektora sanitarnego jest zbadanie, czy zostały spełnione wszystkie wymogi określone w przepisach ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (głównie art. 5 ust. 1) i rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).

 

 Należy zwrócić uwagę, iż uchwała w sprawie cmentarzy może być podjęta dopiero „po zajęciu stanowiska” przez inspektora sanitarnego. Ponieważ zajęcie stanowiska w sprawie musi poprzedzać podjęcie uchwały, zatem niedopuszczalne jest takie przeprowadzenie procedury współdziałania organów, które sprowadzałoby ją do zatwierdzenia podjętej uchwały ex post przez organ zobowiązany do zajęcia stanowiska.

Kolejna ignoracja obowiązującego prawa.

Rozbudowa cmentarza w kierunku północnym, zbliża strefę grzebalną do ujęcia wody pitnej dla rejonu do 300 metrów. Zgodnie z obowiązującym prawem, odległość ta nie może być mniejsza niż 500m. Obecnie to odległość w granicach 370m. Ale inspektor sanitarny nie widzi w tym fakcie problemu. Bo nie jest ważne jaką wodę wlewa do gardła mieszkańcom Trzebieży, Burmistrz Diakun. 

Analiza wyników badań hydrogeologiczny przeprowadzona na moje zlecenie, wskazuje że większośc terenu przeznaczonego pod rozbudowę w kierunku pólnocnym, nie nadaje się  na cele cmentarza. Bezzasadne jest więc określenie całej działki 864 jako cmenarz.

Trudno natomiast negować istnienie strefy grzebalnej używanej do dnia dzisiejszego oraz faktu potrzeby rozbudowy cmentarza. Analiza uchwał poprzedzających ( rok 2001 i 2006) wskazuje tereny działek 875 i 876 jako potencjane tereny pod rozbudowę. Urząd gminy, zmienił to jednak w sposób nie do końca zrozumiały. Fakt ten zostanie opisany w odrebnym tekscie gdyż wymaga dokładnej analizy. 

 

 

Oczywiście nie można mieć pretensji do istniejącej części grzebalnej cmentarza w Trzebieży w południowej części działki 864 choć odległość ta wynosi tylko 400m. Lecz dokonanej rozbudowy. 

Przepisy z roku 1959 z późniejszymi zmianami, legitymizują taką lokalizację gdyby nawet nie spełniała wymogów prawa.

W maju 2017 roku wysłałem zapytanie do burmistrza p.Pisańskiego nastepującej treści:

Pytanie dotyczyło rozbudowy cmentarza na działce 864 w kierunku północnym i kuriozalne poszerzenie cmentarza o część działki 148/2 w kierunku południowym. 

Do dnia dzisiejszego ( wrzesień 2018 )nie otrzymałem odpowiedzi z Urzedu Gminy na zadane pytania.

Ciąg dalszy nastapi... Wszystkie te nieprawidłowości były sygnalizowane do Komisji Infrastruktury i poszczególnych radnych od lat. Będzie to tematem działu - Komisja Infrastruktury.

 

Napisz do nas.

Każdy komentarz mile widziany pod warunkiem użycia imienia i nazwiska. Merytoryczne teksty będą  publikowane w dziale komentarzy.

Polityka publiczna

E-mail: szkutnik51@gmail.com

Print Print | Sitemap
Copyright - Szkutnik