Polityka publiczna nowe spojrzenie
Polityka publiczna                                                                              nowe spojrzenie

Komisja Infrastruktury

Definicja.

 

Komisja Infrastruktury – jej przedmiotem działań jest m.in.: komunikacja i transport zbiorowy, utrzymanie infrastruktury drogowej, organizacja ruchu drogowego, utrzymanie zieleni, zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, cieplną, wodę itd , gminne cmentarze

Komisje to organy pomocnicze Rady Miasta, których członkami są radni. Mają istotny wpływ na politykę miasta i ostateczny kształt uchwał, gdyż dyskusje na tym tym etapie są często najbardziej szczegółowe. W praktyce Rada Miasta głównie na podstawie prac poszczególnych komisji podejmuje strategiczne dla Miasta decyzje. Najbardziej charakterystycznym zadaniem komisji jest udział w procesie legislacyjnym.

Osobom chcącym aktywnie uczestniczyć w decyzjach podejmowanych w sprawie, umożliwia to już Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. W ustępie 2 w art. 61 ustawy zasadniczej mamy zagwarantowane Prawo do uzyskiwania informacji, która obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

 

 

W dniu 9 maja 2016 roku spotkałem się z przewodniczącym Komisji Infrastruktury Komunalnej przy Urzędzie Miejski w Policach, Panem Marcinem Michalakiem. Na spotkanie zaprosiłem także radnego Pana Adama Sobczyka. Spotkanie dotyczyło zmian Studium  Zagospodarowania dla terenów położonych w miejscowości Trzebież a konkretnie -  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police.

Podczas spotkania, które uważam było oficjalnym spotkaniem z radnymi, członkami Komisji Infrastruktury, przedstawiłem dziesiątki argumentów i dokumentów potwierdzających fakt nieprawidłowości w rozpatrzeniu i realizacji wniosków i uwag zgłoszonych przez mieszkańców gminy.

Na tym etapie nie miałem świadomości o nieprawidłowościach  przy opracowywaniu dwóch planów zagospodarowania dla miejscowości Trzebież, a które to miały istotny wplyw na opracowywane zmiany do studium. Chodzi tu o plany XLV/354/01 oraz XLV/349/06

 

Na spotkaniu ustaliliśmy że radni zapoznają się z tematem i zwrócą się z zapytaniem do burmistrza. Tak się jednak nie stało. Przez wiele miesięcy nie otrzymałem żadnej informacji od p. Michalaka. Próby kontaktu kończyly się fiaskiem. Dopiero korzystając z innego numeru telefonu, udało mi się skontaktować z radnym. Na zadane pytania usłyszałem w odpowiedzi..."pani Ania (Anna Szostak, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury) powiedziała że przegralismy sprawę w sądzie, więc nie mamy o czym rozmawiać ..."

 

Szanowny Panie przewodniczący. Nie interesuje mnie co mówi pańska koleżanka , Ania.

Zgodnie z przepisami prawa, i ustaleniami spotkania, obowiązkiem pańskim było złożenie zapytania pisemnego do Urzedu Gminy. Czy jest Pan w posiadaniu jakiegokolwiek dokumentu w tej sprawie ? Sprawy w sądzie nie przegraliśmy. 

Sąd odrzucił skargę z powodów formalnych. Tym powodem, jako przewodniczący Komisji, wiedzieć Pan powinien był fakt iż zgodnie z prawem, nie mam możliwości skarżenia zmian do studium gdyż studium nie jest  aktem prawnym. Dopiero uchwalnony plan zagospodarowania, jest. Ja, jako laik o tym wtedy nie wiedziałem. Pan, winien to wiedzieć. 

 

........... podczas kolejnej sesji Komisji poświęconej między innymi poruszanemu tematowi, doszło do kompletnej kompromitacji samorządowców z Polic.  

Otóż w dniu 27 kwietnia 2015 p. Agnieszka Kobylińska i p.Piotr Mikłaszewicz, złożyli do urzędu gminy dokument - Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

 

Obecna na komisji, szefowa wydziału, przedłożyła szanownej komisji opinię prawną....?

 

Ku mojemu zdziwieniu, okazało się że doświadczeni samorządowcy z panem burmistrzem Diakunem na czele, który opłacany setkami tysięcy złotych z podatków mieszkańców gminy Police nie wie co to jest - Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa !!!??

Urzędnicy, za kolejne setki złotych, poprosili o opinię prawną?? Co to jest?   Skarga na Burmistrza ??  Nie !  To jest wezwanie do usunięcia naruszenia prawa !

 

Zgodnie z treścią art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa

Najistotniejszym elementem tego wystąpienia p.Ani przed komisją jest stwierdzenie :

Zgodnie z opinią prawną przygotowaną przez Radcę Prawnego na okoliczność wezwania roszczenia ww. osób według Pani Naczelnik należy uznać za bezzasadne.....

A jakie merytoryczne argumenty dotyczące ustaleń studium i uwag zawartych w wezwaniu ta opinia prawna przedstawiła komisji, by uznać wezwanie za bezzasadne?

 

PARTYCYPACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM 

Przed podjęciem uchwały w sprawie uchwalanego planu, konieczna jest opinia Komisji Infrastruktury, zgodności ze studium. Ponieważ od kilku lat zwracałem Radzie i radnym uwagi w tej sprawie, postanowiłem uczestniczyć w pracy komisji i wskazać brak zgodności planów ze studium. Protokół ze spotkania jest bardzo skąpy i nie odzwierciedla stanu faktycznego.

Nie  rozumiem z jakiego powodu Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii nie jest stroną w sprawach infrastruktury komunalnej? No ale przecież Gryflandia ma własne prawa.

Przedstawiam swój protokół z zapisu elektronicznego przedstawiającego faktyczny przebieg komisji. Komisji z której de facto, zostałem wyproszony.

 

Po krótkim wystąpieniu p. Ani, bez uwagi i zapytań (jak zwykle) przewodniczący zarządził głosowanie.

Jednomyślnie, komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

 

W tym miejscu chciałbym umieścić małą dygresję.

 

W prawie polskim zapisano konieczność opiniowana projektów uchwał pod kątem  zgodności planów ze studium. Uchwały tego typu podejmowane w gminie Police zawierają określenie – aktualności studium.....

Moim zdaniem określenia te mają różne znaczenia i aktualność nie ma nic wspólnego z zgodnością. Łatwiej też interpretować przepisy. Ale widocznie język polski nie jest najlepszą stroną lokalnych samorządowców.

 

Po głosowaniu i pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały, Pan przewodniczący przypomniał sobie o mojej obecności i udzielił mi głosu.

 

Dziękując za łaskawość :) wyraziłem się tymi słowami:

 

  --Panie przewodniczący, chciałbym zgłosić uwagę o charakterze proceduralnym. Co najmniej trzy osoby tu obecne znają powód mojej obecności. Uważam że stosowne by było......i tu wkracza do akcji p.Wiesław Gaweł – vice przewodniczący komisji, mówiąc “ale proszę nie zwracać uwagi panu przewodniczącemu...” …..ale dlaczego nie. To uwaga proceduralna. Uważam że wskazane by było aby zapytać mnie o powód mojej obecności przed głosowaniem i pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. Choćby z powodów formalnych, bo o profesjonalizmie trudno tu mówić. 

 

Dlaczego też radny Gaweł nie reagował gdy zostałem wyproszony? 

 

Po kilku zdaniach mojej wypowiedzi, dwukrotnie wykrzykując w moim kierunku, przerywa mi p.radny Rajewski pytaniami: “ale o czym pan mówi? Ma pan jakieś dokumenty? My nie wiemy o czym pan mówi”

 

   -- Panie Rajewski. Gratuluje panu precyzyjności, zaangażowania w prace komisji i sprawowaniu mandatu radnego. Sprawa ta jest poruszana od 2012 roku. Sam osobiście wielokrotnie w kancelarii Rady, składałem pisma do konkretnych radnych lub pisma oznaczone prośbą o przekazanie radnym gminy Police. O ile pism takich pan nie otrzymał, proszę mieć pretensję do Pana Króla. Przewodniczącego Rady Miasta.

 

W tym momencie przekazałem radnym kolejny pakiet dokumentacji.

Następnie przewodnictwo komisji przejął i swój monolog wygłosił p.Krystian Kowalewski, podnosząc ponownie lokalizację działek przy planowanej stacji GPZ-tu (stacji transforatorowej)

 

Kończąc, słowami “ to My już panu podziekujemy” wyprosił mnie z komisji.

 

--Szanowny p.Krystianie. Proszę zapoznać się z faktami i regulacjami prawnymi. To zrobiła gmina po naszym piśmie  i wycofała się z roszczeń odnośnie lokalizacji, oświadczając że nie okreslono żadnej strefy ochronnej GPZ-tu. Praca w tego typu komisji wymaga wiedzy i odrobiny szacunku dla potrzeb mieszkańców. Jak do tej pory, trudno mówić o jednym i drugim.

Temat ten poruszaliśmy już wielokrotnie.

Salon Hybris link do tematu.  

Do burmistrza Polic_2_ - GPZ.doc
Microsoft Word document [19.5 KB]

 

Tak w skrócie wygląda udział społeczeństwa w sprawach istotnych dla mieszkańców. A przecież to ...

§ 7. Mieszkańcy gminy stanowią najwyższą władzę gminy.

 

Napisz do nas.

Każdy komentarz mile widziany pod warunkiem użycia imienia i nazwiska. Merytoryczne teksty będą  publikowane w dziale komentarzy.

Polityka publiczna

E-mail: szkutnik51@gmail.com

Print Print | Sitemap
Copyright - Szkutnik