Polityka publiczna nowe spojrzenie
Polityka publiczna                                                                              nowe spojrzenie

Co to jest Samorząd?

Strony te traktuje jako ostrzeżenie dla młodych Polaków. Jeżeli chcesz żyć w normalnym kraju. Normalnie planować rodzinę, założyć własny biznes, nie spędzać setek godzin w urzędach i zarabiać godziwe pieniądze, pomyśl dwa razy kogo wybierasz na swojego przedstawiciela w rządzie. Niech historie tu opisane, choć lokalne a dotyczące całego kraju, bedą ostrzeżeniem. Prawa tworzone i implementowane przez Twoich wybrańców, są najczęściej skierowane przeciwko Tobie. A Twoja bierność wobec tego zjawiska, odsuwa szansę na normalne życie w ...nieskończoność. 

 

 

Samorząd - oznacza administrację publiczną wykonywaną samodzielnie przez odrębne od państwa, posiadające osobowość prawną wspólnoty osób .

 

 

Art. 1. Ustawy o samorządzie gminnym
1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę sa-morządową oraz odpowiednie terytorium.

 

Przekładając to na język prosty - samorząd to mieszkańcy danego terytorium którzy poprzez wybranych radnych zarządzaja (sprawują władzę) 

 

 

 Warto chociaż raz w życiu przeczytać

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym.

Kliknij poniżej.

Dz.U. 2013 poz. 594

 

Art. 18a. 1. Rada gminy kontroluje działalność wójta/burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.

 

 

- Tekst ślubowania określa ustawa o samorządzie terytorialnym. Brzmi ono: “Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami gminy i jej mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań gminy”. Składanie ślubowania jest przeżyciem. Wynika z niego jeszcze jedno zadanie dla radnego - utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami gminy i wsłuchiwanie się w ich potrzeby.

Kliknij na powyższe zdjęcie  aby przeczytać tekst.

Dz.U.2013.0.594 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.
3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 zadania zlecone wykonywane przez gminę ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

 

 

Co może Burmistrz

 

Zakres kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy:
1. Prowadzenie bieżących spraw gminy, kierowanie Urzędem, reprezentowanie gminy i Urzędu na zewnątrz.
2. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
3. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem kompetencji zastrzeżonych dla innych organów gminy).
4. Koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw komunalnych działających na terenie gminy.
5. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej; organizowanie akcji ratunkowych w
przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof.
6. Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.
7. Gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu.
8. Inicjowanie i podejmowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonych dla innych podmiotów.
9. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady.
Ponadto zgodnie z art. 30. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):
1. Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań burmistrza należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 

 

 3. W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy. 

Napisz do nas.

Każdy komentarz mile widziany pod warunkiem użycia imienia i nazwiska. Merytoryczne teksty będą  publikowane w dziale komentarzy.

Polityka publiczna

E-mail: szkutnik51@gmail.com

Print Print | Sitemap
Copyright - Szkutnik