Polityka publiczna nowe spojrzenie
Polityka publiczna                                                                              nowe spojrzenie

Finał skargi złożonej do Sądu Administracyjnego na działalność urzędu

W dniu 9 grudnia 2015  Sąd Administracyjny rozpatrzył złożona skargę dotyczacą zmian do planów zagospodarowania przestrzennego. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia, będzie można podjąć kolejne kroki. Bardziej szczegółowy (choć bardziej chaotyczny ze wzgledu na aktualizację "na bierząco" ) zapis wydarzeń można znaleźć w dziale - twój problem, moja sprawa.

Chciałbym w dużym skrócie przedstawić wydarzenia podczas prac nad zmianami do  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Trzebież. Same fakty.

 

Grupa 6-ciu mieszkańców i właścicieli 16 działek w obrębie 5 w Trzebieży, złożyła wnioski o zmianę przeznaczenia działek w tym obrębie z usługowo-przemysłowych na budowlane. Wnioski i uwagi zostały rozpatrzone negatywnie na wniosek  Burmistrza :

Tereny zawsze były przeznaczone na cele funkcji przemysłowo-usługowej związanej z przywodny położeneim.

Tereny można podzielić na dwa kompleksy:

-o lepszych warunkach gruntowo - wodnych położone niestety przy cmentarzu oraz w rejonie projektowanego GPZ*,

-pozostałe tereny są bardzo trudne pod zabudowę ( w kompleksie gruntów nieprzydatnych pod zabudowę, wysoki poziom wód gruntowych w obszarze zagrożenia powodzią )

 

                                                          >proszę zapamiętać tą wypowiedz<

 

Uznaliśmy iż zostały złamane procedury i konstytucyjne prawa mieszkańców do współdecydowania nad przyszłością ich działek. Na pisma do Burmistrza Gminy otrzymaliśmy mało merytoryczne odpowiedzi lub też opinię Pani Naczelnik Wydziału Architektury. Anny Szostak "Pani Naczelnik Anna Szostak poinformowała komisję, że zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa na dzień dzisiejszy nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich wniosków i uwag do planu  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działek w obrębie 5 w Trzebieży. 

Wszelkie próby uzyskania informacji jakie to przepisy, uniemożliwiają uwzględnienie wniosków, okazały się nieskuteczne.

 

Art.9 kodeksu postępowania administracyjnego wyraźnie mówi że:

 Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Organ przy uzasadnieniu odmowy zmian przeznaczenia działek, powoływał się na:

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 5252, poz. 315).

 

Problem w tym że przepisy te, odnoszą się wyłącznie do cmentarzy nowo-powstających. Cmentarz w Trzebieży składa się z dwóch cześci. Części aktywnej i nieaktywnej gdzie nie dokonywano pochówków przez ponad 40 lat.  Jest on w całości oznaczony  symbolem ZC. Zgodnie z przepisami, nieaktywna część powinna być oznaczona symbolem ZCn, gdyż nie spełnia warunków wymienionych w ustawie, choćby ze wzgledu na brak ogrodzenia.  Ponadto nie zachowano wymogów przepisów o planowaniu przestrzennym:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obejmującym teren planowanego cmentarza, stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 8080, poz. 717 ze zm.) w związku z art. 3 i 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.) obowiązkowo wyznacza się strefę sanitarną cmentarza, o jakiej mowa w§ 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 5252, poz. 315).

Na moje zapytanie w formie udostępnienia informacji publicznej, odnośnie strefy sanitarnej otrzymałem odpowiedz:

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.06.2015r. drogą mailową w sprawie udostępnienia 
informacji dotyczących planowania przestrzennego dla m. Trzebież w trybie ustawy o 
dostępie do informacji publicznej, informuję iż: 

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie została wskazana strefa 
ochrony sanitarnej cmentarza w Trzebieży; 
2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Police nie ma zapisu o utworzeniu strefy ochrony sanitarnej cmentarza w Trzebieży;

ePaper
Share:

I to jest kluczowa sprawa, skargi złożonej do Gminy Police i następnie Sądu Administracujnego. Ograniczenia w zabudowie, wskazywanej przez organ, a wynikające z przytaczanych przepisów nie mają zastosowania (zgodnie z wieloma wyrokami SA) o ile takiej strefy nie wprowadzono. Według informacji podawanej przez urzędników Gminy, przeprowadzono wiele konsultacji i rozmów w komisjach przed podjęciem decyzji. Podczas sesji Rady Miasta 31 Marca 2015 r. przed głosowaniem nad odrzuceniem uwag z pakietu 14, przedstawiono radnym projekt wraz z uzasadnieniem. Nikt natomiast nie poinformował radnych o braku  takiej strefy, mimo iż wielokrotnie zwracałem na to uwagę przewodniczącemu Komisji Infrastruktury i Komisji Rewizyjnej. Wynika z tego że Radni, celowo zostali wprowadzeni w błąd. Gdyż brak takiej strefy wyklucza jakiekolwiek ograniczenia.  Jakież było moje zdziwienie gdy okazało się po kilku miesiącach że teren na których znajduje się 13 z omawinych działek, uzyskał akceptacje zmian?? Czyli pozostały tylko 3 działki w bezpośredniej strefie cmentarza. Teraz proszę sobie przypomnieć wyjaśnienia p.Burmistrza:

 

Tereny można podzielić na dwa kompleksy:

-o lepszych warunkach gruntowo - wodnych położone niestety przy cmentarzu oraz w rejonie projektowanego GPZ*,

-pozostałe tereny są bardzo trudne pod zabudowę ( w kompleksie gruntów nieprzydatnych pod zabudowę, wysoki poziom wód gruntowych w obszarze zagrożenia powodzią )

 

Czyli wynika z tego że tereny  o  "trudnych warunkach pod zabudowę" uzyskały akceptacje?  a przy "nielegalnym"  cmentarzu już nie !  Kontrowersyjnie wygląda także sprawa rozbudowy cmentarza.  Zbliża to granice cmentarza do ujęcia wody pitnej w Trzebieży. Przepisy wyraźnie wskazują zachowanie odległości 500m od zbiorników  ujęć wody pitnej. Wody gruntowe są takimi zbiornikami, a teren wyraźnie oznaczony jest  "podziemne wody pływowe" 

Podczas głosowania na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2015 roku, przedstawiono radnym opinię  na podstawie której, jednogłośnie odrzucono uwagi w pakiece 14. Według zapisów z sesji rady, głosowano nad odrzuceniem w całości uwag w pakiecie nr.14 Czyli 16 działek, sześciu właścicieli. Nagranie można wysłuchać w dziale - twój problem moja sprawa.

 

Skąd więc nieoczekiwana zmiana przeznaczenia terenów gdzie znajduje sie 13 z 16 głosowanych działeek? Żaden z zapytanych radnych nie miał "zielonego" pojecia o takich zmianach. Kto więc tworzy Prawo?

Proszę o przeanalizowanie złożonych dokumentów. 

                                                                                                                                                   27 kwietnia 2015r.    

Agnieszka Kobylińska

71-402  Szczecin
 

                                                                              

                                                                                                                                   Urząd Gminy Police

                                                                                                                                    ul. Batorego 3

                                                                                                                                   72-010 Police

Dotyczy: WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wzywam Urząd Gminy Police do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchwalenie Uchwały Nr.VI/47/2015 z dnia 31 marca 2015 r. niezgodnie z obowiązującym prawem.

 

UZASADNIENIE:

Z grupą mieszkańców i właścicieli działek w Trzebieży zlokalizowanych w obrębie 5, złożyłam wniosek o zmianę przeznaczenia działek oraz uwagi do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju gminy Police.

Wnioski te, nie zostały uwzględnione. Organ w uzasadnieniu powołuje się w rozdziale 1.Podstawa Formalno-Prawna na przepisy zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Prawo energetyczne) oraz ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 23, poz 295 )

 

Po analizie w/w przepisów należy podkreślić co następuje:

 1. Przepisy prawa energetycznego w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku, nie zawierają przepisów odnośnie stref ochronnych. Określają jedynie „zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią” Przepisy odnośnie lokalizacji budynków zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska Dz. U. Z 2003 r. poz. 1883 oraz zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28.01.1985 zawierające wytyczne projektowania i eksploatacji urządzeń elektromagnetycznych w zakresie ochrony ludzi i środowiska.

 2. Minimalna odległość zabudowy mieszkaniowej od zewnętrznej krawędzi linii 110kV to 21 metrów. Odległość działek od planowanej linii wynosi około 150m. Planowana stacja GPZ nie powinna mieć niekorzystnych wpływów promieniowania elektromagnetycznego ze względu na fakt budowy na wyznaczonym terenie o powierzchni 1 ha. Przeprowadzone analizy wskazują średnią powierzchnie zajmowaną pod tego typu stacje na około 0,4ha. Pomiary promieniowania są zgodne z obowiązującymi normami już przy ogrodzeniach takich stacji.

 3. Przepisy zawarte w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zgodnie z wyrokami Sądu Administracyjnego, dotyczą cmentarzy nowo powstających i nie mają zastosowania przy cmentarzach istniejących. (Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315 § 7)

 4. Ponadto miejscowy plan zagospodarowania obejmujący teren cmentarza, obligatoryjnie powinien zawierać strefę sanitarną cmentarza, (art. 15 ust. 2 pkt 9) czego trudno jest dopatrzyć się w obowiązującym Planie Zagospodarowania lub uchwalonym Studium. ( Na podstawie Wyroku NSA z dnia 27 października 2011 r. syg. Akt. II OSK 1623/11) Wyrok prawomocny. „

   

 

 1. Wyłączenie strefy ochrony sanitarnej cmentarza z planu miejscowego (tj. z obszaru objętego tym planem) stanowi naruszenie przepisów art. 15 ust. 2 pkt 9 powyższej ustawy, który nakazuje obligatoryjnie określić w planie miejscowym szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu”

  1. Procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy zostały szczegółowo określone wart. 14-27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoNaruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów powodują nieważność uchwały w całości lub w części (art. 28 ust. 1 tej ustawy).

    

  2. Więc w świetle przepisów, powoływanie się na te przepisy jest niezasadne.

  3. Teren zaznaczony w planach jako 50 ZC (cmentarz), w części przylegającej do omawianych działek 856/3, 856/4 jest cmentarzem nieaktywnym. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 50 ZC, nie zawierają istotnych informacji dotyczących strefy ochronnej terenów cmentarza.

  4. Do terenu zaznaczonego jako 50 ZC przylega bezpośrednio strefa ochrony pośredniej ujęcia wody w Trzebieży.

  5. Teren cmentarza aktywnego oraz część planowanej rozbudowy cmentarza, znajduje się w obszarze charakteryzującym się wysokim stopniem zagrożenia użytkowych poziomów wodno-nośnych. Ujęcie wody – Trzebież jest zlokalizowane w odległości mniejszej niż 500m. Od granicy cmentarza, według przywoływanych przepisów, zbiorniki ujęć wodnych nie mogą być lokalizowane bliżej niż 500m. oraz w terenie zalewowym. Fakty te nie przeszkadzają w rozbudowie cmentarza na którą to gmina uzyskała pozwolenie mimo wysokiego zagrożenia powodzą, wysokim stanem wód gruntowych, lecz kolidują z planami zabudowy mieszkaniowej. Należy nadmienić iż omawiane działki znajdują się w odległości 600-800m od linii brzegowej zalewu, poprzedzone istniejącą zabudową, natomiast cmentarz przylega bezpośrednio do działek 856. Podczas sesji, architekt M.Cymbyk wiele uwagi poświęciła temu zagadnieniu, nie precyzując w żaden sposób argumentów stron wnoszących uwagi. Warty podkreślenia jest fakt iż cała Trzebież znajduje się na terenach zalewowych.

  6. Przepisy wyraźnie wskazują ( o ile w ogóle można się w tym przepisem posiłkować) iż nie można budować budynku mieszkalnego w odległości mniejszej niż 50m. Przepis ten jest spełniony gdyż licząc od granicy cmentarza, poprzez drogę i pas zajęty przez gminę(5m.) strefa ochronna zajmuje 1/4 pasa działek 856/3 i 856/4 na których to można pobudować np. garaż a budynki mieszkalne w pozostałej części działek. Sytuacja taka spełnia wszystkie wymogi przepisów prawa odnoszących się do stref ochronnych przywoływanych przez organ ustaw.

 

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek".

 

 

Ustanowiony pełnomocnik, przeprowadził rozmowy z radnymi głosującymi jednogłośnie za odrzuceniem uwag nr 14. W toku rozmów ustalono iż większość radnych nie była świadoma przytaczanych przepisów i opierała się jedynie na informacjach urzędników gminy. Referaty Naczelnika Wydziału Architektury p. Szostak i architekt p. Cymbik nie przedstawiły w sposób rzetelny i merytoryczny tematu przed głosowaniem oraz komisją Infrastruktury. „Pani Naczelnik Anna Szostak poinformowała komisję, że zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa na dzień dzisiejszy nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich wniosków i uwag do planu  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działek w obrębie 5 w Trzebieży”

 

 

Opinia w/w, w świetle przytoczonych faktów jest niezgodna ze stanem faktycznym i narusza zasady Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Powyższej uchwale zarzucam następujące naruszenie prawa w ten sposób, że

 1. Nie zachowano zasad zgodnych z Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1 , określająca zasady sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), stanowiących akt prawa miejscowego.( art. 15 ust. 2 pkt 9)

 2. Posiłkowano się niewłaściwymi ustawami prawa polskiego.

 3. W sposób niewłaściwy przedstawiono interpretacje przytaczanych zapisów ustaw co mogło spowodować podjęcie niewłaściwych decyzji radnych podczas głosowania nad odrzuceniem uwag do Studium.
   

  Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, składam we własnym imieniu. O uchwaleniu i publikacji w/w ustawy dowiedziałam się w dniu 15 kwietnia 2015 roku. Od tego też terminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami należy liczyć okres składania wniosku.

 

W dniu 23 czerwca 2015, złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego następującej treści:

 

Szczecin, dn. 22 czerwca 2015 r.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Szczecinie

ul. Staromłyńska 10

70 - 561 Szczecin

za pośrednictwem

Rady Miejskiej w Policach

ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

 

Skarżący: Agnieszka Kobylińska

 

 

 

Organ: Rada Miejska w Policach

ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

 

SKARGA

na uchwałę Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police

 

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) działając
w imieniu w
łasnym wnoszę skargę na uchwałę Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Policach
z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyj
ęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police.

Skarżonej uchwale zarzucam:

 1. naruszenie prawa materialnego- art. 15 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym przez jego niezastosowanie przy podejmowaniu rzeczonej uchwa
  ły;

 2. naruszenie prawa materialnego- art. 17 ust. 12 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez brak nale
  żytej oceny uwag skarżącej do projektu planu;

 3. naruszenie prawa materialnego- art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP przez ograniczenie prawa do dysponowania nieruchomością i jej zagospodarowania nieproporcjonalnie do celów koniecznych dla zapewnienia racjonalnej gospodarki przestrzennej oraz ponad usprawiedliwione potrzeby publiczne, a w konsekwencji nadużycie władztwa planistycznego gminy.

 

Wskazując na powyższe uchybienie skarżący, w myśl art. 147 § 1 PPSA wnosi
o stwierdzenie niewa
żności zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej w Policach oraz o zasądzenie
na jej rzecz zwrotu kosztów post
ępowania.

 

UZASADNIENIE

 

Rada Miejska w Policach w dniu 31 marca 2015 r. podjęła uchwałę Nr VI/47/2015
w sprawie przyj
ęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police. Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w imieniu własnym wezwałam Radę Miejską do usunięcia naruszenia prawa (pismo z dnia 27 kwietnia 2015 r.). Przedmiotowym pismem wezwałam Radę Miejską w Policach do uchylenia uchwały z dnia 31 marca 2015 r. wskazując jej liczne sprzeczności z obowiązującym prawem. Rada Miejska w ustawowym terminie nie uchyliła uchwały ani w inny sposób nie usunęła naruszenia prawa.

 

W ocenie skarżącego przedmiotowa uchwała Rady Gminy jest rażąco sprzeczna z prawem i w związku z tym nieważna. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż doszło do naruszenia art. 15 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy zostały szczegółowo określone w art. 14-27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 28 tej Ustawy, naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodująnieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Jak trafnie podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 kwietnia 2012 r.: Naruszenie trybu sporządzania planu, które wyraża się w naruszeniu przepisów określających tzw. proceduręplanistyczną, jest zdarzeniem, które następuje w określonym czasie w toku postępowania planistycznego. Natomiast ocena, czy naruszenie to jest istotne, może uwzględniać okoliczności nie tylko z czasu tego zdarzenia, ale także okoliczności, które powstały wcześniej lub później. Należy bowiem mieć na uwadze, że ustawowe zasady i tryb sporządzania planu mają na celu zapewnienie uchwalenia zgodnie z prawem prawidłowego planu miejscowego, przy przestrzeganiu zasad i trybu sporządzania planu na każdym etapie postępowania planistycznego. Ocena czy naruszenie trybu sporządzenia planu jest istotne powinna być dokonywana pod kątem tego celu.” (sygn. akt: II OSK 52/12). W niniejszej sprawie kluczową kwestią jest brak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy sanitarnej cmentarza.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obejmuj
ącym teren planowanego cmentarza, stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z art. 3 i 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.) obowiązkowo wyznacza się strefę sanitarną cmentarza, o jakiej mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. Nr 52, poz. 315) (tak: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 października 2011 r., sygn. akt II OSK 1623/11). Przedmiotowe naruszenie wskazuje jednoznacznie na zasadność skargi.

 

Idąc dalej należy wskazać, iż skarżona uchwała w sposób rażący naruszyła podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa zawarte w Konstytucji RP przez ograniczenie prawa właściciela do dysponowania nieruchomością i jej zagospodarowania nieproporcjonalnie do celów koniecznych dla zapewnienia racjonalnej gospodarki przestrzennej oraz ponad usprawiedliwione potrzeby publiczne. Przedmiotowa uchwała w żadnym razie nie odpowiada potrzebom lokalnej społeczności, a ponadto jest sprzeczna z zasadami doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania. Właściciele działek, których dotyczy tenże plan podnosili następujące okoliczności, które nie zostały w żaden sposób rozważone przez organ, a mianowicie:

 1. Przedmiotowe działki znajdują się w obszarze charakteryzującym się wysokim stopniem zagrożenia użytkowych poziomów wodno-nośnych.

 2. Położone są w zasięgu stref ochronnych ujęcia wody Trzebież.

 3. W obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

 4. Brak dojazdu spełniającego wymogi dla terenów przemysłowych.

 5. Brak przyłączy do wody bieżącej i kanalizacji.

 6. Rejon i sama Trzebież przeznaczona jest jako okręg turystyczny.

 7. Trzebież znajduje się w strefie rozwoju osadnictwa.

 8. Chłonność obszaru jest ograniczona ilością działek budowlanych, podnosząc w ten sposób koszty zasiedlenia rejonu.

 

Wydanie aktu tej rangi winno zostać poprzedzone szeroką analizą interesu publicznego
w relacji do interesu prywatnego w
łaścicieli przedmiotowych nieruchomości, co w żadnym razie nie miało miejsca w niniejszej sprawie, a winno zostać przez organ uczynione. Organ nie wskazał w żadnym razie czy podjęcie skarżonej uchwały było niezbędne i czy ograniczenia w prawie własności właścicieli działek konieczne w świetle konstytucyjnej zasady proporcjonalności.

 

W kwestii legitymacji do zaskarżenia niniejszej uchwały, pragnę wskazać, że przysługuje mi ona bezspornie, gdyż uchwała rady miejskiej ogranicza moją konstytucyjną i ustawową swobodę korzystania i dysponowania działką stanowiąca moją własność. Takie stanowisko potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 grudnia
2007 r. (sygn. akt III SA/Kr 569/07).

 

W tym miejscu prezentuje 'prawniczy bełkot" Konia z rzędem temu, kto dopatrzy się w tym choćby jednego zdania odnośnie "kluczowej sprawy - braku obligatoryjnej strefy sanitarnej. 

W dniu 9 grudnia 2015 Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie skargi na działania niezgodne z prawem przez Gminę Police.

 

Skarga została odrzucona ze względów formalnych. Zgodnie z obowiązującym prawem Studiu nie jest aktem prawnym i nie podlegoa zasakrżeniu.

Sąd, w uzasadnieniu zaznaczył także że "skarżąca nie wykazała, na czym konkretnie miałoby polegać naruszenie jej interesu prawnego w kontekście postanowień art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP odnoszących się do ochrony prawa własności nieruchomości i jej zagospodarowania, a więc nadużycie przez Radę Miasta w Policach władztwa planistycznego"

 

To fakt. Na tym etapie nie potrafiliśmy tego wykazać. Teraz nasza wiedza jest wystarczająca aby zaskarzyć Oba plany. Ten z 2001 roku i 2006.

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć ze:  W niniejszej sprawie kluczową kwestią jest brak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy sanitarnej cmentarza.  Przez co Gmina, ogranicza swobodę decydowania o przeznaczeniu działek. O czym adwokat reprezentujący Gminę Police ani sąd, nie wspomniał ani słowem.

 

Już po wyroku, okazało się że zmieniono jednak tereny na których znajduje się 13 z 16 wnioskowanych działek i to na terenach okreslonych przez burmistrza Diakuna : jako nieprzydatne pod zabudowę ??

 

Jestem obecnie na etapie konsultacji ze specjalistami z zakresu prawa administracyjnego. W tym momencie Prawo ogranicza moje kompetencje do reprezentowania poszkodowanych w sprawie. Opinię swoją wyrażę niebawem.

 

 

Napisz do nas.

Każdy komentarz mile widziany pod warunkiem użycia imienia i nazwiska. Merytoryczne teksty będą  publikowane w dziale komentarzy.

Polityka publiczna

E-mail: szkutnik51@gmail.com

Print Print | Sitemap
Copyright - Szkutnik