Polityka publiczna nowe spojrzenie
Polityka publiczna                                                                              nowe spojrzenie

1. Kompetencja (kwalifikacje) to wiedza teoretyczna i umiejętność praktyczna, wyróżniająca daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej, odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym, realizacji danych zadań. Działania osoby kompetentnej, w danej dziedzinie, winny spełniać obowiązujące w danej społeczności/organizacji kryteria.

2. 

Uczciwośćprawość – cecha ludzka, polegająca w relacjach społecznych na wywiązywaniu się z danego słowa oraz przestrzeganiu reguł społecznych (uznanych norm moralnych), nawet gdy inni tego nie widzą lub nie oczekują.

Słowo uczciwość określa zarówno konkretne postępowanie w danych okolicznościach, jak i trwałą cechę charakteru.

3.  Postawa służby  - ??   Celowo pozostawiam bez odpowiedzi.

***********************************************************

Strony te traktuje jako ostrzeżenie dla młodych Polaków. Jeżeli chcesz żyć w normalnym kraju. Normalnie planować rodzinę, założyć własny biznes, nie spędzać setek godzin w urzędach i zarabiać godziwe pieniądze, pomyśl dwa razy kogo wybierasz na swojego przedstawiciela w rządzie. Niech historie tu opisane, choć lokalne a dotyczące całego kraju, będą ostrzeżeniem. Prawa tworzone i implementowane przez Twoich wybrańców, są najczęściej skierowane przeciwko Tobie. A Twoja bierność wobec tego zjawiska, odsuwa szansę na normalne życie w ...nieskończoność. Wiedza i zaangażowanie wybranych posłów czy też radnych, skierowana winna być na podnoszenie standardu życia mieszkańców. Nie umacnianie władzy ! Prawo własności i prawo swobodnego dysponowania tą własnością, jest zagwarantowane Konstytucją. Tupet, arogancja i ignorowanie podstawowych praw obywatela przez urzędy i urzędników zmusza Was do wysiłku i NIEPOTRZEBNYCH WYDATKÓW w drobnych nawet sprawach. Kosztownego wysiłku. Bo za każdy Twój błąd odpowiadasz swoim mieniem, wolnością lub zdrowiem. Wybrany przez Ciebie "polityk" nie ponosi żadnej konsekwencji. Dostaje odprawy.

TAK DŁUŻEJ NIE MOŻE BYĆ !!!

 

Czas jaki upłynął od momentu tego wpisu, nie był niestety korzystny dla wyborców. Bierność wyborcza, opisana na tej stronie, przyniosła fatalne skutki. Nie tylko polityczne, moralne czy materialne. Złamano wiele praw, a w szczególności prawa do własnośći prywatnej i gospodarowaniu ziemią. Rządy PiS'u i Prezydenta Andrzeja Dudy, ośmieszyły Polskę na arenie międzynarodowej. Skutki takiego stanu, obciążą niestety Was na wiele lat. Obciążą młodych ludzi wchodzących w okres planowania i realizacji życiowych założeń.  

Dlaczego nie? ....no bo tak.....czyli kulisy rządów demokratycznych  czyt. samorządów Gryfa oraz ich efekty pracy. Publikując te strony, mam zamiar wskazać jak w rzeczywistości wygląda łamanie praw obywtelskich przez grupę oszustów, wybraych "niby w demokratyczny" sposób w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców gminy. Chcę abyś był świadomy dwóch spraw: Jakie Ty masz prawa i jak można cię oszukać.

Sprawa dotyczy prac nad zmianami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Po 6  latach wytężonej pracy, Urząd Gminy przystąpił do końcowej fazy zmian - głosowaniem nad odrzuceniem lub przyjęciem uwag.

 

Ponieważ i moje interesy zostały naruszone, postanowiłem to opisać.

 

Przepisy prawa polskiego, nie są tworzone na korzyści społeczeństwa. Jedną z form tworzenia planów Zagospodarowania Przestrzennego, jest udział społeczeństwa choćby poprzez uwagi i wnioski w fazie planistycznej.  Jednak prawo polskie automatycznie ogranicza taką możliwość poprzez ustawy.

 

   

Udział społeczeństwa w planowaniu.     Link do strony ---> http://pspe.gridw.pl/?id=11

 

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 7. Rozstrzygnięcia wójta, burmistrza, prezydenta miasta albo marszałka województwa o nieuwzględnieniu odpowiednio wniosków dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uwag dotyczących projektu tego studium, wniosków dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwag dotyczących projektu tego planu albo wniosków dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego województwa − nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

 

 

W jakim celu ten udział jest zagwarantowany, skoro - nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

 

Grupa mieszkańców i właścicieli działek w obrębie 5 w Trzebieży, złożyła wnioski o zmianę przeznaczenia  działek w tym obrębie z usługowo-przemysłowych na budowlane. Wnioski i uwagi zostały rozpatrzone negatywnie. Grupa ta uznała iż zostały złamane procedury i prawa mieszkańców do współdecydowania nad przyszłością ich działek. Na pisma do Burmistrza Gminy otrzymaliśmy mało merytoryczne odpowiedzi lub też w opinii Pani Naczelnik Wydziału Architektury. Anny Szostak "Pani Naczelnik Anna Szostak poinformowała komisję, że zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa na dzień dzisiejszy nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich wniosków i uwag do planu  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działek w obrębie 5 w Trzebieży. 

Problem jednak w tym, iż mimo nacisków żadne z tych praw nie zostało nam przedstawione w formie zrozumiałej  lub błędnie interpretowane. Jak wynika z załączonej dokumentacji, urząd powołuje się na Prawo które w tym przypadku nie ma zastosowania.  Jest to celowe wprowadzanie obywatela w błąd, co zgodnie z przepisami prawa polskiego jest zabronione.

 

Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

 

 

Odpowiedz Burmistrza Polic na uwagi do Zmian Studium.

 

Tereny zawsze były przeznaczone na cele funkcji przemysłowo-usługowej związanej z przywodny położeneim.

Tereny można podzielić na dwa kompleksy:

-o lepszych warunkach gruntowo - wodnych położone niestety przy cmentarzu oraz w rejonie projektowanego GPZ*,

-pozostałe tereny są bardzo trudne pod zabudowę ( w kompleksie gruntów nieprzydatnych pod zabudowę, wysoki poziom wód gruntowych w obszarze zagrożenia powodzią )

* GPZ - Główny punkt zasilania (trafostacja)

 Zastepca Naczelnika Wydziału Architektury odmówiła mi zrobienia kopii odpowiedzi mimo iż miałem ten dokument w reku, tłumacząc to faktem iż nie jestem "stroną postepowania"   Chciałbym p. Naczelnik poinformować że jest to dokument publiczny !

Słowo "zawsze" nie musi oznaczać na zawsze. W tym celu opracowuje się zmiany do Studium, na podstawie którego to, powstaje Projekt Zagospodarowania Przestrzennego, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców.
Podstawowymi argumentami odmowy są: cmentarz i stacja GPZ

Cmentarz znajduje się w obszarze charakteryzującym się wysokim stopniem zagrożenia użytkowych poziomów wodno-nośnych, które są używane do poboru wody w ujęciu Trzebież. Gmina uzyskała pozwolenie na rozbudowę istniejącej części cmentarza w kierunku cmentarza nieaktywnego.  Zbliża to teren zagrożony zanieczyszczeniami do strefy ochronnej ujęcia wody. Czy nikomu to nie przeszkadza ? Czy jest zgodne z prawem polskim ?    Gdzie jest określona strefa ochrony sanitarnej? 

Błędne oznakowanie cmentarza Planach.

 ZC - dotyczy cmentarza czynnego ze strefą grzebalną. Pozostała część jest nieaktywna i powinna być oznaczona ZCN jako nie spełniająca warunków ustawy, choćby ze względu na brak ogrodzenia, lub ZCP – cmentarze nieczynne – parki, zgodnie z zapisem Uchwały nr VI/47/2015 z dnia 31 marca 2015

 

Czy cmentarz nie powinien być rozbudowywany w kierunku przeciwnym ujęciu wody pitnej, a stary, nieużywany poniemiecki cmentarz, zgodnie z pierwotnymi planami powinien być przeznaczony na park ?

Zaistniała sytuacja wskazuje na brak konsekwencji w działaniu i rozwadze planistycznej oraz udziału społeczności w planowaniu ładu przestrzennego.

 

     

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obejmującym teren planowanego cmentarza, stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 8080, poz. 717 ze zm.) w związku z art. 3 i 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.) obowiązkowo wyznacza się strefę sanitarną cmentarza, o jakiej mowa w§ 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 5252, poz. 315).

Dlaczego takiej strefy nie zapisano w Planach Zagospodarowania? Czy można pobierać wodę ze zbiorników podziemnych dla mieszkańców Trzebieży zlokalizowanych obok cmentarza a pobudować domu w odległości 50m od cmentarza już nie można? Jakie firmy mogą powstać bez wodociągu i kanalizacji?
Godny podkreślenia jest fakt iż przy cmentarzu znajduje się ujęcie wody pitnej dla Trzebieży a strefa ochrony pośredniej przylega do granic cmentarza. Gdyby ustalić wymaganą przepisami strefę sanitarną cmentarza (150m) to strefy te będą się nakładały. Ujecie wody znajduje się w odległości mniejszej niż 500m. od cmentarza. Co jest niezgodne z prawem. 

Zamierzam poprosić o dokumentacje i pozwolenie na rozbudowę i ustalić jak do tego doszło.

 

Przed podjęciem uchwały, kilkakrotnie rozmawiałem ( ustanowiony prawnie pełnomocnik) z przewodniczącym Komisji Infrastruktury Komunalnej wskazując na nieprawidłowości. Na komisji był obecny nasz przedstawiciel, mieszkaniec Trzebieży, wyjaśniając nasze zastrzeżenia. Mimo tego, Przewodniczący Komisji, będąc świadomym nieprawidłowości nie wykazał żadnej incjatywy lub próby poinformowania innych radnych o tych faktach. Lub zakładam że w teorii spiskowej - nakazano radnym nie zwracać na to uwagi ?

 

Przebieg Komisji Infrastruktury.

Ad. 6

Pani Anna Szostak Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury omówiła projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działek w obrębie 5 w Trzebieży.

Pan Piotr Mikłaszewicz poinformował komisję, że grupa właścicieli w 2012 roku złożyła wniosek o zmianę przeznaczenia działek w obrębie 5 w Trzebieży z działek usługowo - mieszkaniowych na zabudowę wyłącznie mieszkaniową, niestety nie wszystkie wnioski oraz uwagi zostały uwzględnione.

Właściciele działek są w trakcie zbierania podpisów mieszkańców pod petycją w sprawie przeznaczenia działek z usługowo mieszkaniowych na zabudowę wyłącznie mieszkaniową.

Pani Naczelnik Anna Szostak poinformowała komisję, że zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa na dzień dzisiejszy nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich wniosków i uwag do planu  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działek w obrębie 5 w Trzebieży.

 

Ad.7

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Partyka podziękował radnym  i zamknął posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach.

 

 

Protokołował:                                                               

Przewodniczący  Komisji                                

A. Partyka

Interesujące nas głosowanie to uwagi numer 14.


Głosowanie nad uwagą nr. 14
Wyciąg z protokołu VI-2015.docx
Microsoft Word document [23.5 KB]

Zróbmy z tym porządek...... dla dobra naszych dzieci, by nie musiały wyjeżdzać z kraju a reszta zarabiać 5zł.

 

 

Głosowanie odbyło się na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2015r. 

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.

Głosowanie nad odrzuceniem  uwag, wykazało 100% jednomyślność radnych.

Na 20 radnych nikt nie był przeciwko lub wstrzymał się od głosu. Nie zadano też zadnego pytania.

 

Po sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2015r. przeprowadziłem rozmowy z wieloma radnymi. Zadałem dwa podstawowe: 

1. Czy pani/pan był w pełni świadom na podstawie jakich przepisów prawa odmówiono zmiany przeznaczenia działek i czy miał dostęp do korespondencji w tej sprawie?

2.   Czy fakty zawarte w opinii p. Naczelnik i architekta są zgodne z rzeczywistością?

 

Nikt z respondentów nie potrafił odpowiedzieć pozytywnie. Na pytanie: to skąd decyzja o głosowaniu na NIE?  większość odpowiedziała - opierał/am/em się na informacjach urzędników gminy/takie informacje przekazała nam gmina. ( czyt. p. Naczelnik Wydziłu Architektury Anna Szostak i architekt M. Cymbik ) 

 

Omówienie uwagi przez architekt  M. Cymbyk uznaję za manipulacje faktami. Już bardziej niekompetentnego przedstawienia  stanu faktycznego radnym, nie mogłem się spodziewać. Gorsze warunki zabudowy istnieją wzdłuż drogi 114 i własciciele sobie z tym radzą. Można też pogratulować p. architekt znajomości ekonomii i rachunku ekonomicznego.  Inwestowanie w usługi  i przemysł  na terenach podmokłych i zalewowych bez odpowiedniej infrastruktury  drogowej i  usług komunalnych  (prądwoda, gaz, ogrzewanie)  według p. architekt  jest bardziej opłacalne.

 

W planach Zagospodarowania Przestrzennego oraz uchwalnnych zmianach do Studium, brak jest zakazu zabudowy mieszkaniowej ze względu na tereny zalewowe. Precyzyje określenie w planach mówi:  " są położone w granicach potencjalnego zagrożenia powodzią;"  A plany zawierają jedynie wskazówki co należy wykonać przed planowaną zabudową. 

Tereny znajdujące się obok cmentarza są położone na takim samym poziomie względem poziomu morza jak i sam cmentarz.

To kto wydał pozwolenie na rozbudowę cmentarza, skoro jest to teren zalewowy?

Przepisy Prawa  na które powołuje się gmina wyrażnie zabraniają takich inwestycji na terenach zalewowych !

 

Tylko tyle i aż tyle, można wyczytać z Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Trzebież

 

§ 9. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi:

1) ustala się, że wszystkie tereny elementarne w granicach objętych planem miejscowym przedstawione na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 6 są położone w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych;

2) wszelkie zagospodarowanie i zabudowa w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych musi być zgodna z właściwymi w tym zakresie przepisami, a wszelkie decyzje o pozwoleniu na budowę dla obiektów budowlanych wymagających uzyskania takiej decyzji lub wymagających zgłoszenia i lokalizowanych w granicach pasa ochronnego morskich wód wewnętrznych, muszą być uzgadniane z właściwym Urzędem Morskim;

3) ustala się, że wszystkie tereny elementarne przedstawione na załączniku nr 6 są położone w granicach potencjalnego zagrożenia powodzią;

4) dla terenów elementarnych położonych w granicach potencjalnego zagrożenia powodzią ustala się, że:

a) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy należy przeprowadzić badania gruntu, przy czym przeprowadzenia powyższych badań nie wymagają prace budowlane polegające na remoncie, przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie istniejących obiektów budowlanych oraz budowie obiektów budowlanych bez podpiwniczenia,

b) wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na urządzenia wodne i urządzenia przeciwpowodziowe muszą być uzgodnione z ich zarządcą lub sprawującym prawa właścicielskie;

5) wskazuje się konieczność podniesienia rzędnej terenu (do wys. 1,4 m n.p.m.) na obszarze położonym w granicach potencjalnego zagrożenia powodzią dla inwestycji na terenach elementarnych oznaczonych symbolami 1 E, 5 K i 27 P.

 

O czym więc opowiadała pani architekt?? w granicach  potencjalnie zagrożonych zalewami powodziowymi. Bo tak powinna brzmieć formuła zgodna z zapisem w Planach Zagospodarowania.!!

Jest to najniższy stopień zagrożenia powodziowego!

 

Zupełny brak kompetencji czy świadoma manipulacja faktami??

 

Pragnę zwrócić  także uwagę na drobny szczegół.  Wypowiedz p. architekt "......burmistrz uwagi nie uwzględnił"

 

 Zgodnie z art. 30. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):

  W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy. 

Ferowanie wyroku,zgodnie z ustawą jest przekroczeniem obowiązków. Burmistrz ma obowiązek/może wyrazić swoje rekomendacje/przedstwić swoje stanowisko Radzie, ze wskazaniem sposobu rozstrzygnięcia/rozpatrzenia uwagi.

Rada​ Gminy, ograniczyła się jedynie do głosowania, nie rostrzygając zgłoszonych przez Burmistrza poszczególnych uwag w sposób merytoryczny oraz nie analizując przy tym ich zasadności. W orzecznictwie sądowym zgodnie podkreśla się, że "samodzielność planistyczna Gminy, nie oznacza niczym nie skrępowanej władzy w tym zakresie"

 

Czy z powyższym wszystkie głosowania należy uznać za nielegalne? 

 

Efektem końcowym jest przedstawienie Wojewodzie Szczecińskiemu, zmian do Studium Zagostpodarowania Przestrzennego, Uchwały Rady Miasta wraz z planami, zmieniającymi przeznaczenie terenów na których znajduje się 13 z 16 działek na budownictwo jedno-rodzinne, mimo nie uwzględnienia uwag i odrzuceniu ich  przez radnych podczas głosowania !?

 

 Dżwiękowy zapis głosowania nad pakietem 14 znajduje się powyżej.

 

 

 

Aby miec pełną świadomość "samorządności" w gminie Police, przedstawiam listę radnych. Robię to w tym celu, by uświadomić wszystkim jaki będzie skutek proponowanowanego przez kilku radnych odwołania  się do ...Komisji Rewizyjnej :-)

 

Lista radnych kadencji 2014 – 2018


oraz..... Komisji rewizyjnej - oczywiście w całości złożonej z opcji GRYF XXI

 

 1. Butryn Mirosława GRYF XXI

 2. Diakun Piotr GRYF XXI

 3. Dolak Maciej GRYF XXI

 4. Gaweł Wiesław GRYF XXI

 5. Hlek Zofia GRYF XXI

 6. Jaźwińska Elżbieta GRYF XXI

 7. Kołacki Zygmunt GRYF XXI

 8. Kosiorkiewicz Władysław GRYF XXI

 9. Kowalewski Krystian PO

 10. Król Witold GRYF XXI

 11. Michalak Marcin GRYF XXI

 12. Olejarnik Halina GRYF XXI

 13. Partyka Andrzej GRYF XXI

 14. Pawłowska Grażyna SLD

 15. Rajewski Michał GRYF XXI

 16. Rogowski Andrzej GRYF XXI

 17. Różycki Mariusz PiS

 18. Seweryńczyk Krystyna GRYF XXI

 19. Sobczyk Adam Niezależny

 20. Ufniarz Grzegorz GRYF XXI

Oraz komisja rewizyjna......
 
1.     Gaweł Wiesław  - GryfXXI
2.     Kołacki Zygmunt - GryfXXI
3.     Kosiorkiewicz Władysław   - GryfXXI
4.     Olejarnik Halina  - Z-ca Przewodniczącego  -  GryfXXI
5.     Rogowski Andrzej  - Przewodniczący   - GryfXXI
 
 
Czy wobec powyższego, prawo zostało nienaruszone ? Gdzie jest opozycja ??
 
Wypełnienie zobowiązania (art. 18a ust. 2 u.s.g., art. 16 ust. 2 u.s.p., art. 30 ust. 2u.s.w.) powołania w skład komisji rewizyjnej przedstawicieli wszystkich klubów działających w radzie (z wyłączeniem przewodniczących i wiceprzewodniczących rady oraz radnych będących członkami zarządu j.s.t.) wymaga zachowania odpowiedniej procedury podczas ustalania jej składu. 

Reasumując

Urząd stosuje dziesiątki trików, aby nieświadomość obywatela wykorzystać na swoją korzyść. To jest wykroczenie. 

 

art. 9
Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

 

Tyle przepisy. Czy wszystkie te przesłanki i zapisy prawa zostały dopełnione? 

 

 Nie będę zadawał pytania dlaczego Burmistrz Polic zarabia ponad 200tys. zł. rocznie. To z Waszych pieniędzy ! Więc odpowiedzcie sobie sami.

Zapytam jedynie czy wszyscy obywatele to akceptują? Nie moge też oprzeć się pokusie zadania sobie pytania: czy Trzebieży i gminie Police potrzeba 20 rozsądnych, kompetentnych i dbających o interesy wyborców radnych? Czy 20 potulnych "baranków" dbających o interesy wybranej grupy?

 

Odpowiedz pozostawiam mieszkańcom Trzebieży i Polic.

 

O nieprawidłowościach kilkakrotnie informowałem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Mimo tego Radny Andrzej Partyka, głosował za odrzuceniem uwag, bez żadnej próby analizy naszych wniosków i faktów.

 

Panie radny Partyka. Wzywam Pana do złożenia mandatu radnego. O ile ma Pan jeszcze odrobinę honoru. Jest Pan osobą niewiarygodną, niekompetentną, skompromitowaną nieznajomością przepisów prawa polskiego i działającym w imieniu ugrupowania tworzącego swego rodzaju folwark. Nie w imieniu wyborców. Stracił Pan nasze zaufanie.

 

Nie jestem tchurzem, nie jestem anonimowy. Jestem tylko zniesmaczony biernością społeczną. Wszystkie pisma i teksty są mojego autorstwa i biorę pełną odpowiedzialność za ich treść.

 

                                                                                Janusz Zdanowicz

 

P.S.  Każdy komentarz mile widziany pod warunkiem użycia imienia i nazwiska. Merytoryczne teksty będą  publikowane w dziale komentarzy. Polickich trolli na etatach gminnych odsyłam do "jedynie słusznego" forum polickiego p. Hałgasa.

Napisz do nas.

Każdy komentarz mile widziany pod warunkiem użycia imienia i nazwiska. Merytoryczne teksty będą  publikowane w dziale komentarzy.

Polityka publiczna

E-mail: szkutnik51@gmail.com

Print Print | Sitemap
Copyright - Szkutnik