Polityka publiczna nowe spojrzenie
Polityka publiczna                                                                              nowe spojrzenie

Wykaz korespondencji.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     Szczecin 22 września 2014

 

 

 

 

 

Agnieszka Kobylinska                                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                    Do Burmistrza Gminy Police

 

 

 

 

                                                                                Szanowny Panie Burmistrzu.

 

                        Zwracam się do Pana jako Burmistrza, radnego i mieszkańca Trzebieży.

Grupa właścicieli działek i mieszkańców Trzebieży, złożyła w Lutym 2012 roku, wnioski o zmianę przeznaczenia działek w obrębie 5 w Trzebieży. Po 6 latach prac, projekt Zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju gminy Police został wyłożony do wiadomości publicznej. Niestety wnioski Nasze, nie zostały uwzględnione.

Ja i pozostali właściciele działek czujemy się pokrzywdzeni taką decyzją i zwracam się z prośbą o ponowne rozważenie Naszej propozycji. Kwestionuje zasadność zachowania dotychczasowych ustaleń z kilku powodów.

 

 1. Przedmiotowe działki znajdują się w obszarze charakteryzującym się wysokim stopniem zagrożenia użytkowych poziomów wodno-nośnych.

 2. Położone są w zasięgu stref ochronnych ujęcia wody Trzebież

 3. W obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

 4. Brak dojazdu spełniającego wymogi dla terenów przemysłowych.

 5. Brak przyłączy do wody bieżącej i kanalizacji.

 6. Rejon i sama Trzebież przeznaczona jest jako okręg turystyczny.

 7. Trzebież znajduje się w strefie rozwoju osadnictwa.

 8. Chłonność obszaru jest ograniczona ilością działek budowlanych, podnosząc w ten sposób koszty zasiedlenia rejonu

 

Jest trudno przewidzieć jakie firmy powstaną na tych terenach. Łatwo natomiast przewidzieć jak fatalne w skutkach dla środowiska, mogą okazać sie np. powodzie na tych terenach.

Pomimo wytężonej pracy, nie udało mi się ustalić kiedy i kto brał udział w pracach dotyczących interesujących Nas zmian. Dlatego też korzystając z praw wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej, będę dopytywać i oczekuje w trybie ustawowym odpowiedzi :

- kiedy i w jakich okolicznościach były rozpatrywane złożone przez Nas wnioski.

Trzebież ma aspiracje uzyskania statusu miejscowości turystycznej. Dotychczasowe nakłady i zmiany dokonane w ostatnich latach, korzystnie wpłynęły na opinie i zainteresowały wielu mieszkańców Polski tym rejonem. Jednakże brak dostatecznej ilości działek budowlanych w tym terenie, podnosi znacznie koszty zasiedlenia i uniemożliwia dalszy rozwój Trzebieży.

Biorąc pod uwagę przedstawione fakty, zwracam się do Pana i Radnych gminy do uchwalenia zmian, z korzyścią dla rozwoju rejonu Trzebieży, jako turystycznej miejscowości.

 

 

Z poważaniem

Agnieszka Kobylińska

 

 

 

Do wiadomości:

Andrzej Partyka – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej

Witold Król

Janusz Chmielewski

Bartłomiej Pachis

Mariusz Różycki

Jadwiga Zielińska

 

Brak odpowiedzi na pismo z dnia 22 września 2014r.

Agnieszka Kobylinska                                                        Szczecin 20 Styczeń 2015


                                                                                      
                                                                               Do Burmistrza Gminy Police

 

                                                                    
                                                             Szanowny Panie Burmistrzu.
    
       W nawiązaniu do pisma z dnia 22 września 2014 roku zwracam się do Pana ponownie o udzielenie odpowiedzi. 


Grupa właścicieli działek i mieszkańców Trzebieży, złożyła w Lutym 2012 roku, wnioski o zmianę przeznaczenia działek w obrebie 5 w Trzebieży. Po 6 latach prac, projekt Zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju gminy Police został wyłożony do wiadomości publicznej. Niestety wnioski Nasze, oraz wniesione uwagi nie zostały uwzględnione a Pana lakoniczna odpowiedz  nie spełnia oczekiwań właścicieli działek.


    Korzystając z praw wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 o dostepie do                                                                                                                       informacji publicznej,  oczekuje  w trybie ustawowym pisemnej odpowiedzi :
- kiedy i w jakich okolicznościach były rozpatrywane złożone przez Nas wnioski. 
- kopie dokumentów wytworzonych w tym procesie a w szczegłności:
   1. rekomendacje Komisji Infrastruktury Komunalnej
   2. opinie osob/wydziału opiniującego uwagi do Studium  w/w sprawie   
                                                                 

                                                                  Z poważaniem
                                                             Agnieszka Kobylińska


Proszę o przekazanie do wiadomości:
Andrzej Partyka – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej
Witold Król  - Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                              Szczecin. 03.19.2015

 

Agnieszka Kobylińska

 

 

                                                                                                       Burmistrz Gminy Police

                                                                                                                         Władysław Diakun

 

 

                                                                                                     Szanowny Panie Burmistrzu.

 

                             Dziękując za Pańskie wyjaśnienia na mój wniosek złożony w dniu 23.01.2015 dotyczący procedury rozpatrzenia wniosków i uwag do projektu zmian studium,pragnę dołączyć kolejne wątpliwości co do zasadności odmowy zmiany przeznaczenia działek. Z uzyskanych informacji wynika iż część uwag dotyczących działek w obrębie 5 w Trzebieży została zaopiniowana pozytywnie, jedynie działki oznaczone symbolem terenu 14/21 (856/2, 856/3, 856/4) pozostały bez zmian.

 

                            Nieoficjalnie, uzyskałam informacje iż powodem takiej decyzji jest planowana stacja GPZ 110/15kV na sąsiedniej działce 857 wraz z wariantowymi trasami linii zasilających. Wynika to z zapisu w Planie Miejscowym Zagospodarowania Przestrzennego gminy Police w punkcie 6 /f o „rezerwacji” terenu o pow. 1,0 ha z przeznaczeniem pod projektowaną elektroenergetyczna stację zasilającą.

Ponieważ napotkałam trudności w uzyskaniu informacji dotyczących planowanej inwestycji, zwracam się z prośbą o dodatkowe informacje uzasadniające Pana decyzję.

 

 1. Jakie umocowanie w prawie i jakie skutki ma zapis „rezerwuje się” w Planach Zagospodarowania Przestrzennego?

 2. Gdzie i jakie strefy ochronne negatywnego oddziaływania zostały wyznaczone?

 3. Na podstawie jakich przepisów i Aktów Prawnych, uznano ten teren jako strefę negatywnego oddziaływania z ograniczeniem zabudowy mieszkaniowej?

                           Ponieważ inwestycja nie znajduje się nawet w strefie planowania, trudno jest określić dokładnie parametry i wpływ na środowisko. Korzystając jednak z wykresów mapy i istniejących urządzeń należy zakładać iż chodzi tu o linię zasilającą stację GPZ (działka 857) o napięciu 110kV oraz po transformacji do 15kV liniami alternatywnymi do kolejnych stacji transformatorowych SN/nn.

   Linie elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć w Polsce są obecnie projektowane według następujących norm:

   - PN-EN 50341-1:2005: Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV, część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne, wraz ze zmianą opublikowaną jako PN-EN 50341-1:2005/A1:2009:


 

                             Określają one normy dopuszczalne natężenia pola magnetycznego dla terenów zamieszkałych (strefa ochronna II stopnia - 1.0kV/m) Warto zaznaczyć iż normy europejskie to 5.0 kVm dla terenów przebywania osób w polu bez ograniczeń czasowych. Minimalne odległości od budynków mieszkalnych linii 110kV to 21m oraz 7.5m dla linii 15kV. Teren „zarezerwowany” pod stację GPZ to 1.0 ha. Biorąc pod uwagę średnie wielkości gruntu pod takie urządzenia w Polsce – 0.3ha to odległość planowanej zabudowy mieszkaniowej to odpowiednio 80-100m.

Z dostępnych badań wynika iż wartości dopuszczalne 1.0kV uzyskuje się bezpośrednio przy ogrodzeniach stacji GPZ. Alternatywną drogą przesyłu dla napięcia 15kV jest prawdopodobnie „odkrojony” od naszych działek pas szerokości 5m (działka 856/5) przy drodze asfaltowej. Według zaleceń unijnych można zrealizować to kablem podziemnym, co zaspakaja w zupełności potrzeby społeczne i prywatne.

Lokalizacja i wielkość działek wyklucza jakiekolwiek zagrożenia i ograniczenia zabudowy wynikających z prawa polskiego. Jak to się ma do zapisu w Planach zagospodarowania dla tego terenu: ustalenia funkcyjne –

3.1 Działalność gospodarcza usługowo-produkcyjna.

3.2 Dopuszcza się mieszkania funkcyjne dla obsługi funkcji 3.1


 

                                 W warunkach polskich oznacza to iż można wybudować willę z rozległym biurem. Przykładem może być budynek mieszkalny przy starym nasypie kolejowym w granicach omawianego terenu.

Biorąc pod uwagę przytoczone informację oraz prawo polskie, nie znajduje uzasadnienia odmowy zmiany przeznaczenia w/w działek pod zabudowę mieszkaniową i zwracam się z ponowną prośbą o pozytywne rozpatrzenie Naszych uwag i propozycji.


 

Z poważaniem

Agnieszka Kobylińska.

 

 

 

Do wiadomości:

Andrzej Partyka

Witold Król

 

Pismo do Przewodniczącego Rady - bez odpowiedzi.

Agnieszka Kobylinska                                                        Szczecin 20 Styczeń 2015


                                                                                                Witold Król
                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                               w Policach

 

                                                                    
                                                             Szanowny Panie Przewodniczący.
    


       Grupa właścicieli działek i mieszkańców Trzebieży, złożyła w Lutym 2012 roku, wnioski o zmianę przeznaczenia działek w obrebie 5 w Trzebieży. Po 6 latach prac, projekt Zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju gminy Police został wyłożony do wiadomości publicznej. Niestety wnioski Nasze, oraz wniesione uwagi nie zostały uwzględnione a lakoniczna odpowiedz Burmistrza Polic nie spełnia oczekiwań właścicieli działek oraz mieszkańców Trzebieży.
        Obecnie jesteśmy w trakcie zbierania podpisów mieszkańców  pod petycją w sprawie przeznaczenia działek.           
   
       W związku z powyższym, zwracamy się do Pana o złożenie Interpelacji i   przedstawienie problemu innym radnym  na zbliżającej się sesji rady gminy.    
                                                                 

                                                                 

                                                                         Z poważaniem
                                                             Agnieszka Kobylińska


Proszę o przekazanie do wiadomości:
Andrzej Partyka – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej
Mirosława Butryn
Piotr Diakun
Maciej Dolak
Wiesław Gaweł
Zofia Hlek
Elżbieta Jaźwińska
                                                                                - 2 -
Zygmunt Kołacki
Władysław Kosiorkiewicz
Krystian Kowalewski
Marcin Michalak
Halina Olejarnik
Grażyna Pawłowska
Michał Rajewski
Andrzej Rogowski
Mariusz Różycki
Krystyna Seweryńczyk
Adam Sobczak
Grzegorz Ufniarz


Treść uwag  złożonych do propozycji zmian Studium
       Ja i pozostali właściciele działek czujemy się pokrzywdzeni taką decyzją i zwracam się z prośbą o ponowne rozważenie Naszej propozycji. Kwestionuje zasadność zachowania dotychczasowych ustaleń z kilku powodów.

1.    Przedmiotowe działki znajdują się w obszarze charakteryzujacym się wysokim                   stopniem zagrożenia użytkowych poziomów wodnonośnych.           
2.    Położone są w zasięgu stref  ochronnych ujęcia wody – Trzebież
2.    W obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
3.    Brak dojazdu spełniającego wymogi dla terenów przemysłowych.
4.    Brak przyłączy do wody bierzącej i kanalizacji.
5.    Rejon i sama Trzebież przeznaczona jest jako okręg turystyczny.
6.    Trzebież znajduje się w strefie rozwoju osadnictwa.
7.    Chłonność obszaru jest ograniczona ilością działek budowlanych, podnosząc w ten sposób koszty zasiedlenia rejonu

       Jest trudno przewidzieć jakie firmy powstaną na tych terenach. Łatwo natomiast przewidzieć jak fatalne w skutkach dla środowiska, mogą okazać sie np. powodzie na tych terenach w sytuacji rozmiestrzenia przemysłu i usług.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

                                                                                                                                                   27 kwietnia 2015r.    

Agnieszka Kobylińska

71-402  Szczecin
 

                                                                              

                                                                                                                                   Urząd Gminy Police

                                                                                                                                    ul. Batorego 3

                                                                                                                                   72-010 Police

Dotyczy: WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wzywam Urząd Gminy Police do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchwalenie Uchwały Nr.VI/47/2015 z dnia 31 marca 2015 r. niezgodnie z obowiązującym prawem.

 

UZASADNIENIE:

Z grupą mieszkańców i właścicieli działek w Trzebieży zlokalizowanych w obrębie 5, złożyłam wniosek o zmianę przeznaczenia działek oraz uwagi do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju gminy Police.

Wnioski te, nie zostały uwzględnione. Organ w uzasadnieniu powołuje się w rozdziale 1.Podstawa Formalno-Prawna na przepisy zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Prawo energetyczne) oraz ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 23, poz 295 )

 

Po analizie w/w przepisów należy podkreślić co następuje:

 1. Przepisy prawa energetycznego w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku, nie zawierają przepisów odnośnie stref ochronnych. Określają jedynie „zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią” Przepisy odnośnie lokalizacji budynków zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska Dz. U. Z 2003 r. poz. 1883 oraz zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28.01.1985 zawierające wytyczne projektowania i eksploatacji urządzeń elektromagnetycznych w zakresie ochrony ludzi i środowiska.

 2. Minimalna odległość zabudowy mieszkaniowej od zewnętrznej krawędzi linii 110kV to 21 metrów. Odległość działek od planowanej linii wynosi około 150m. Planowana stacja GPZ nie powinna mieć niekorzystnych wpływów promieniowania elektromagnetycznego ze względu na fakt budowy na wyznaczonym terenie o powierzchni 1 ha. Przeprowadzone analizy wskazują średnią powierzchnie zajmowaną pod tego typu stacje na około 0,4ha. Pomiary promieniowania są zgodne z obowiązującymi normami już przy ogrodzeniach takich stacji.

 3. Przepisy zawarte w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zgodnie z wyrokami Sądu Administracyjnego, dotyczą cmentarzy nowo powstających i nie mają zastosowania przy cmentarzach istniejących. (Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315 § 7)

 4. Ponadto miejscowy plan zagospodarowania obejmujący teren cmentarza, obligatoryjnie powinien zawierać strefę sanitarną cmentarza, (art. 15 ust. 2 pkt 9) czego trudno jest dopatrzyć się w obowiązującym Planie Zagospodarowania lub uchwalonym Studium. ( Na podstawie Wyroku NSA z dnia 27 października 2011 r. syg. Akt. II OSK 1623/11) Wyrok prawomocny. „

   

 

 1. Wyłączenie strefy ochrony sanitarnej cmentarza z planu miejscowego (tj. z obszaru objętego tym planem) stanowi naruszenie przepisów art. 15 ust. 2 pkt 9 powyższej ustawy, który nakazuje obligatoryjnie określić w planie miejscowym szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu”

  1. Procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy zostały szczegółowo określone wart. 14-27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów powodują nieważność uchwały w całości lub w części (art. 28 ust. 1 tej ustawy).

    

  2. Więc w świetle przepisów, powoływanie się na te przepisy jest niezasadne.

  3. Teren zaznaczony w planach jako 50 ZC (cmentarz), w części przylegającej do omawianych działek 856/3, 856/4 jest cmentarzem nieaktywnym. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 50 ZC, nie zawierają istotnych informacji dotyczących strefy ochronnej terenów cmentarza.

  4. Do terenu zaznaczonego jako 50 ZC przylega bezpośrednio strefa ochrony pośredniej ujęcia wody w Trzebieży.

  5. Teren cmentarza aktywnego oraz część planowanej rozbudowy cmentarza, znajduje się w obszarze charakteryzującym się wysokim stopniem zagrożenia użytkowych poziomów wodno-nośnych. Ujęcie wody – Trzebież jest zlokalizowane w odległości mniejszej niż 500m. Od granicy cmentarza, według przywoływanych przepisów, zbiorniki ujęć wodnych nie mogą być lokalizowane bliżej niż 500m. oraz w terenie zalewowym. Fakty te nie przeszkadzają w rozbudowie cmentarza na którą to gmina uzyskała pozwolenie mimo wysokiego zagrożenia powodzą, wysokim stanem wód gruntowych, lecz kolidują z planami zabudowy mieszkaniowej. Należy nadmienić iż omawiane działki znajdują się w odległości 600-800m od linii brzegowej zalewu, poprzedzone istniejącą zabudową, natomiast cmentarz przylega bezpośrednio do działek 856. Podczas sesji, architekt M.Cymbyk wiele uwagi poświęciła temu zagadnieniu, nie precyzując w żaden sposób argumentów stron wnoszących uwagi. Warty podkreślenia jest fakt iż cała Trzebież znajduje się na terenach zalewowych.

  6. Przepisy wyraźnie wskazują ( o ile w ogóle można się w tym przepisem posiłkować) iż nie można budować budynku mieszkalnego w odległości mniejszej niż 50m. Przepis ten jest spełniony gdyż licząc od granicy cmentarza, poprzez drogę i pas zajęty przez gminę(5m.) strefa ochronna zajmuje 1/4 pasa działek 856/3 i 856/4 na których to można pobudować np. garaż a budynki mieszkalne w pozostałej części działek. Sytuacja taka spełnia wszystkie wymogi przepisów prawa odnoszących się do stref ochronnych przywoływanych przez organ ustaw.

 

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek".

 

 

Ustanowiony pełnomocnik, przeprowadził rozmowy z radnymi głosującymi jednogłośnie za odrzuceniem uwag nr 14. W toku rozmów ustalono iż większość radnych nie była świadoma przytaczanych przepisów i opierała się jedynie na informacjach urzędników gminy. Referaty Naczelnika Wydziału Architektury p. Szostak i architekt p. Cymbig nie przedstawiły w sposób rzetelny i merytoryczny tematu przed głosowaniem oraz komisją Infrastruktury. „Pani Naczelnik Anna Szostak poinformowała komisję, że zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa na dzień dzisiejszy nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich wniosków i uwag do planu  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działek w obrębie 5 w Trzebieży”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinia w/w, w świetle przytoczonych faktów jest niezgodna ze stanem faktycznym i narusza zasady Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Powyższej uchwale zarzucam następujące naruszenie prawa w ten sposób, że

 1. Nie zachowano zasad zgodnych z Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1 , określająca zasady sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), stanowiących akt prawa miejscowego.( art. 15 ust. 2 pkt 9)

 2. Posiłkowano się niewłaściwymi ustawami prawa polskiego.

 3. W sposób niewłaściwy przedstawiono interpretacje przytaczanych zapisów ustaw co mogło spowodować podjęcie niewłaściwych decyzji radnych podczas głosowania nad odrzuceniem uwag do Studium.
   

  Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, składam we własnym imieniu. O uchwaleniu i publikacji w/w ustawy dowiedziałam się w dniu 15 kwietnia 2015 roku. Od tego też terminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami należy liczyć okres składania wniosku.

Napisz do nas.

Każdy komentarz mile widziany pod warunkiem użycia imienia i nazwiska. Merytoryczne teksty będą  publikowane w dziale komentarzy.

Polityka publiczna

E-mail: szkutnik51@gmail.com

Print Print | Sitemap
Copyright - Szkutnik