Polityka publiczna nowe spojrzenie
Polityka publiczna                                                                              nowe spojrzenie

...kompromitacji ciąg dalszy.

 KONSTYTUCJA RP.

 

Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

Art. 61.

  1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

     

  2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

**************************************************************************************

 

W dniu 15 maja obradowała komisja rewizyjna. Z informacji zawartej w dez-informatorze zwanym BIP, można było wyczytać: 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15 maja 2015 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Biuro Rady Miejskiej w Policach informuje, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej odbędzie się 15 maja 2015 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3. pokój 26, I p.  

 

Na dwa dni przed terminem, zadzwoniłem do Rady Miasta aby uzyskać informacje o harmonogramie posiedzenia, bo strony BIP takiej informacji nie zawierają.

Pani, oświadczyła że nie posiada takich informacji gdyż przewodniczący nie dostarczył proponowanego porządku obrad i zazwyczaj przynosi je na obrady, sugerując kontakt z przewodniczącym.

 

Korzystając z sugestii, dowiedziałem się że przewodniczący dostarczył te dokumenty na czas, wyrażając swoje  oburzenie.

 

Pan Andrzej Rogowski przyznał iż zna naszą sprawę i zażądał opinii prawnej, wyrażając opinię iż jest mało prawdopodobne aby ta sprawa była omawiana na tym posiedzeniu.

 

Idąc za głosem  doświadczenia, poprosiłem upoważnioną osobę o udział w tej sesji Komisji Rewizyjnej. Przed godziną 13:00, osoba ta zapukała do pokoju kancelarii. Na pytanie o miejsce posiedzenia, pracownica oświadczyła że: że coś takiego dzisiaj się nie odbywa, sugerując jednak udanie się do sekretariatu.

 

Pani sekretarka, po wysłuchaniu zapytania o miejsce obrad, oświadczyła że: " dzisiaj nie odbywa się żadna sesja otwarta" , nie można  brać w tym udziału.

Uprzedzona, o "trickach" urzędniczych, nalegała o dopuszczenie do sali obrad. Urzędniczka stwiedziła iż musi zapytać czy może być wpuszczona. 

Uporczywość skutkowała uzyskaniem miejsca na sali obrad.

 

Czy to jest złośliwość urzędników czy kompletny brak podstwowej wiedzy i prawa polskiego?

 

>>>Tu jednak kolejna niespodzianka. Przewodniczący wyraził ubolewanie że p. Kamila przybyła tak późno, gdyż właśnie dzisiaj omawiano naszą sprawę a posiedzenie właśnie się kończy<<<

 

To o której rozpoczeły się obrady, skoro BIP informował rozpoczęcie obrad o godz. 13:00 ??

 

Małe uściślenie faktów. Rozmawiałem dzisiaj z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, p. Andrzejem Rogowskim. Uzgodniliśmy że:

   -   obrady rozpoczeły się o godz. 13:00

 - przekłamanie, odnośnie rozpoczęcia obrad komisji, nastąpiło z powodu niefortunnego zwrotu - właśnie zakończyliśmy posiedzenie odnośnie... sprawy, i błednej interpretacji wypowiedzi p. Przewodniczącego przez p.Kamię. A sprawę pisma omawiano w pierwszych 15 min. posiedzenia.

 

Opóźnienie wejścia na salę (15min.) obrad, nastapiło jednak z powodu odmowy wejścia w miejsce posiedzenia komisji przez p. sekretarkę ! 

 

Zadałem też pytanie, jakie zdanie ma teraz P. Rogowski, po zapoznaniu się z dokumentacją?  radny stwierdził iż nie dopatrzył się uchybień prawnych w przedstawionej sprawie??

 

 

I już na koniec w skrócie, gdyż sprawa jest rozwojowa.

 

Zażądano opinii prawnej dokumentu wysłanego do Burmistrza Polic - Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

 

Dlaczego ten dokument trafił do komisji rewizyjnej?

Kto go tam skierował?

 

Przewodniczący Rady Miasta p. Witold Król - takie oświadczenie złożył radny Rogowski.

 

Wynika więc z tego że kompetencje p. Witolda Król nie są tak oczywiste jak można by się tego spodziewać po tylu latach pracy w samorządzie.

 

Ile taka opinia kosztowała mieszkańców gminy Police?

Kosztować będzie zapewne więcej gdyż do dnia 28 maja, gmina nie odpowiedziała na pismo z dnia 27 kwietnia. Wybrała drogę konfrontacji.

 

Kolejny więc krok to proces w Sądzie Administracyjnym.

 

Czyli Burmistrz z takim doświadczeniem i pensją ponad 200 tyś. zł. wraz z Przewodniczącym Rady nie potrafą odróżnić wezwania od skargi??  Mając do pomocy w dziale Administracyjno-prawnym 20 osób w tym dwóch prawników.

 

Kopia opinii znajduje się w dziale - dokumnty tekstowe

 

 

 

 

Opinia prawna

ePaper
Share:

Napisz do nas.

Każdy komentarz mile widziany pod warunkiem użycia imienia i nazwiska. Merytoryczne teksty będą  publikowane w dziale komentarzy.

Polityka publiczna

E-mail: szkutnik51@gmail.com

Print Print | Sitemap
Copyright - Szkutnik