Polityka publiczna nowe spojrzenie
Polityka publiczna                                                                              nowe spojrzenie

Odsłona trzecia, lub jak kto woli - Akt Trzeci

...i zapewne nie ostatni.

 

Strony te traktuje jako ostrzeżenie dla młodych Polaków. Jeżeli chcesz żyć w normalnym kraju. Normalnie planować rodzinę, założyć własny biznes, nie spędzać setek godzin w urzędach i zarabiać godziwe pieniądze, pomyśl dwa razy kogo wybierasz na swojego przedstawiciela w rządzie. Niech historie tu opisane, choć lokalne a dotyczące całego kraju, będą ostrzeżeniem. Prawa tworzone i implementowane przez Twoich wybrańców, są najczęściej skierowane przeciwko Tobie. A Twoja bierność wobec tego zjawiska, odsuwa szansę na normalne życie w ...nieskończoność. Wiedza i zaangażowanie wybranych posłów czy też radnych, skierowana winna być na podnoszenie standardu życia mieszkańców. Nie umacnianie władzy ! Prawo własności i prawo swobodnego dysponowania tą własnością, jest zagwarantowane Konstytucją. Tupet, arogancja i ignorowanie podstawowych praw obywatela przez urzędy i urzędników zmusza Was do wysiłku i NIEPOTRZEBNYCH WYDATKÓW w drobnych nawet sprawach. Kosztownego wysiłku. Bo za każdy Twój błąd odpowiadasz swoim mieniem, wolnością lub zdrowiem. Wybrany przez Ciebie "polityk" nie ponosi żadnej konsekwencji. Dostaje odprawy.

TAK DŁUŻEJ NIE MOŻE BYĆ !!!

 

W dniu 23 czerwca 2015, złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego następującej treści:

 

Szczecin, dn. 22 czerwca 2015 r.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Szczecinie

ul. Staromłyńska 10

70 - 561 Szczecin

za pośrednictwem

Rady Miejskiej w Policach

ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

 

Skarżący: Agnieszka Kobylińska

 

 

 

Organ: Rada Miejska w Policach

ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

 

SKARGA

na uchwałę Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police

 

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) działając
w imieniu w
łasnym wnoszę skargę na uchwałę Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Policach
z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyj
ęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police.

Skarżonej uchwale zarzucam:

 1. naruszenie prawa materialnego- art. 15 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym przez jego niezastosowanie przy podejmowaniu rzeczonej uchwa
  ły;

 2. naruszenie prawa materialnego- art. 17 ust. 12 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez brak nale
  żytej oceny uwag skarżącej do projektu planu;

 3. naruszenie prawa materialnego- art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP przez ograniczenie prawa do dysponowania nieruchomością i jej zagospodarowania nieproporcjonalnie do celów koniecznych dla zapewnienia racjonalnej gospodarki przestrzennej oraz ponad usprawiedliwione potrzeby publiczne, a w konsekwencji nadużycie władztwa planistycznego gminy.

 

Wskazując na powyższe uchybienie skarżący, w myśl art. 147 § 1 PPSA wnosi
o stwierdzenie niewa
żności zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej w Policach oraz o zasądzenie
na jej rzecz zwrotu kosztów post
ępowania.

 

UZASADNIENIE

 

Rada Miejska w Policach w dniu 31 marca 2015 r. podjęła uchwałę Nr VI/47/2015
w sprawie przyj
ęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police. Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w imieniu własnym wezwałam Radę Miejską do usunięcia naruszenia prawa (pismo z dnia 27 kwietnia 2015 r.). Przedmiotowym pismem wezwałam Radę Miejską w Policach do uchylenia uchwały z dnia 31 marca 2015 r. wskazując jej liczne sprzeczności z obowiązującym prawem. Rada Miejska w ustawowym terminie nie uchyliła uchwały ani w inny sposób nie usunęła naruszenia prawa.

 

W ocenie skarżącego przedmiotowa uchwała Rady Gminy jest rażąco sprzeczna z prawem i w związku z tym nieważna. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż doszło do naruszenia art. 15 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy zostały szczegółowo określone w art. 14-27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 28 tej Ustawy, naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Jak trafnie podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 kwietnia 2012 r.: Naruszenie trybu sporządzania planu, które wyraża się w naruszeniu przepisów określających tzw. procedurę planistyczną, jest zdarzeniem, które następuje w określonym czasie w toku postępowania planistycznego. Natomiast ocena, czy naruszenie to jest istotne, może uwzględniać okoliczności nie tylko z czasu tego zdarzenia, ale także okoliczności, które powstały wcześniej lub później. Należy bowiem mieć na uwadze, że ustawowe zasady i tryb sporządzania planu mają na celu zapewnienie uchwalenia zgodnie z prawem prawidłowego planu miejscowego, przy przestrzeganiu zasad i trybu sporządzania planu na każdym etapie postępowania planistycznego. Ocena czy naruszenie trybu sporządzenia planu jest istotne powinna być dokonywana pod kątem tego celu.” (sygn. akt: II OSK 52/12). W niniejszej sprawie kluczową kwestią jest brak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy sanitarnej cmentarza.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obejmuj
ącym teren planowanego cmentarza, stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z art. 3 i 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.) obowiązkowo wyznacza się strefę sanitarną cmentarza, o jakiej mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. Nr 52, poz. 315) (tak: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 października 2011 r., sygn. akt II OSK 1623/11). Przedmiotowe naruszenie wskazuje jednoznacznie na zasadność skargi.

 

Idąc dalej należy wskazać, iż skarżona uchwała w sposób rażący naruszyła podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa zawarte w Konstytucji RP przez ograniczenie prawa właściciela do dysponowania nieruchomością i jej zagospodarowania nieproporcjonalnie do celów koniecznych dla zapewnienia racjonalnej gospodarki przestrzennej oraz ponad usprawiedliwione potrzeby publiczne. Przedmiotowa uchwała w żadnym razie nie odpowiada potrzebom lokalnej społeczności, a ponadto jest sprzeczna z zasadami doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania. Właściciele działek, których dotyczy tenże plan podnosili następujące okoliczności, które nie zostały w żaden sposób rozważone przez organ, a mianowicie:

 1. Przedmiotowe działki znajdują się w obszarze charakteryzującym się wysokim stopniem zagrożenia użytkowych poziomów wodno-nośnych.

 2. Położone są w zasięgu stref ochronnych ujęcia wody Trzebież.

 3. W obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

 4. Brak dojazdu spełniającego wymogi dla terenów przemysłowych.

 5. Brak przyłączy do wody bieżącej i kanalizacji.

 6. Rejon i sama Trzebież przeznaczona jest jako okręg turystyczny.

 7. Trzebież znajduje się w strefie rozwoju osadnictwa.

 8. Chłonność obszaru jest ograniczona ilością działek budowlanych, podnosząc w ten sposób koszty zasiedlenia rejonu.

 

Wydanie aktu tej rangi winno zostać poprzedzone szeroką analizą interesu publicznego
w relacji do interesu prywatnego w
łaścicieli przedmiotowych nieruchomości, co w żadnym razie nie miało miejsca w niniejszej sprawie, a winno zostać przez organ uczynione. Organ nie wskazał w żadnym razie czy podjęcie skarżonej uchwały było niezbędne i czy ograniczenia w prawie własności właścicieli działek konieczne w świetle konstytucyjnej zasady proporcjonalności.

 

W kwestii legitymacji do zaskarżenia niniejszej uchwały, pragnę wskazać, że przysługuje mi ona bezspornie, gdyż uchwała rady miejskiej ogranicza moją konstytucyjną i ustawową swobodę korzystania i dysponowania działką stanowiąca moją własność. Takie stanowisko potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 grudnia
2007 r. (sygn. akt III SA/Kr 569/07).

W dniu 13 czerwca poprosiłem o udzielenie informacji publicznej następującej treśći:

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji
w następującym zakresie:

 1. Wskazania miejsca w Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Trzebież, zapisu o utworzeniu strefy ochrony sanitarnej cmentarza w Trzebieży.
 2. Wskazania miejsca w uchwale dotyczacej zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju,dla miejscowości Trzebież zapisu o utworzeniu strefy ochrony sanitarnej cmentarza w Trzebieży.
 3. Odnośnie wypowiedzi Pani Naczelnik Wydziału Architektury. Anny Szostak "że zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa na dzień dzisiejszy nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich wniosków i uwag do planu  studium " wskazania dokładnie, przepisów i ich treści zabraniających zabudowy mieszkaniowej w obrębie 5 w Trzebieży.
 4. Zapisu w Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Trzebież, zabraniającego zabudowy mieszkaniowej w obrebie 5, ze względu na teren zalewowy.

Odpowiedz Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Anna Szostak.

 

 

 

                                                                                                                            Police, dnia 25.06.2015r.
                                                                                              Pan Janusz Zdanowicz
                                                                                              e-mail: janusz@szkutnik.net
Nasz znak: UA.1431.6.2015.AM

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.06.2015r. drogą mailową w sprawie udostępnienia informacji dotyczących planowania przestrzennego dla m. Trzebież w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, informuję iż:
1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie została wskazana strefa ochrony sanitarnej cmentarza w Trzebieży;
2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police nie ma zapisu o utworzeniu strefy ochrony sanitarnej cmentarza w Trzebieży;
3. Uchwały w sprawie studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są publicznie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Police (http://bip.police.pl/) oraz na portalu informacji przestrzennej gminy Police (http://sip.police.pl/portalmapowy/). Ponadto uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są opublikowane w dziennikach urzędowych województwa Zachodniopomorskiego (http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=40);
Odnośnie wskazania przepisów i ich treści zabraniających zabudowy mieszkaniowej w Trzebieży oraz zapisu w planach zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Trzebież zabraniającego zabudowy mieszkaniowej w obrębie 5, informuję, iż dane dotyczące przepisów powszechnie obowiązujących nie są i podlegają udostępnianiu na podstawie ustawy o dostępnie do informacji publicznej. Ponadto chcę zwrócić uwagę, iż nie ma przepisów ani zapisów w planie zabraniających zabudowy mieszkaniowej w obrębie 5 w Trzebieży.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obejmującym teren planowanego cmentarza, stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 8080, poz. 717 ze zm.) w związku z art. 3 i 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.) obowiązkowo wyznacza się strefę sanitarną cmentarza, o jakiej mowa w§ 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 5252, poz. 315).

 

 

To można prowadzić zabudowę mieszkaniową czy też nie? bo strefy ochrony sanitarnej nie stwierdzam więc powoływanie się na w/w ustwę jest niezasadne.

 

 

"Odnośnie wskazania przepisów i ich treści zabraniających zabudowy mieszkaniowej w Trzebieży oraz zapisu w planach zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Trzebież zabraniającego zabudowy mieszkaniowej w obrębie 5, informuję, iż dane dotyczące przepisów powszechnie obowiązujących nie są i podlegają udostępnianiu na podstawie ustawy o dostępnie do informacji publicznej"

 

 A co mówią przepisy?

 

art. 9
Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

No tak, ale przepisy są po to aby je łamać :-)

 

Do tematu wrócę. Mam teraz długi weekend więc muszę to ogarnąć. Do tej pory radziłem sobie sam z pisaniem pism i skarg bez pomocy prawnika. Ale "papuga gminny" postawił mnie w szachu :-)

 

 

 

14 Lipiec 2015

 

Wystosowałem kolejne zapytania do Urzędu Gminy Police. Tym razem dotyczą one zmian w Studium uwzględniajace w cześci wnioski o zmianę przeznaczenia działek w obrebie 5 w Trzebieży. Oczekuje odpowiedzi. Wydaje mi się żę p. Naczelnik Anna Szostak ma NAS za durni. Tak, tak - Was też. 

 

 

Janusz Zdanowicz                                                                                                                                                                                07/12/2015 

 

 

                                                                                                                                                    Urząd Miejski w Policach

                                                                                                                                                      ul. Stefana Batorego 3

                                                                                                                                                      72-010 Police

 

 

                                          WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) oraz w szczególności:


 

Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji :

 

W kontekscie wypowiedzi Naczelnik Wydziału Architektury, Anny Szostak " zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa na dzień dzisiejszy nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich wniosków i uwag do planu  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działek w obrębie 5 w Trzebieży. 

 

sprecyzowanie -

1. Jakie obowiazujące przepisy prawa, uniemożliwiają uwzględnienia uwag odnośnie 0brębu 5 w Trzebieży oraz które z uwag (jeżeli nie wszystkie) mogą być uwzględnione?

 1. Jaka według p. architekt M. Cymbik jest różnica pomiędzy zapisem w Planach Zagospodarowania - są położone w granicach potencjalnego zagrożenia powodzią; a wypowiedzią podczas sesji – w obszrze zagrożenia powodzią

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

Przepisy na które powołuje się Gmina, wyraźnie wskazuja odległości cmentarza od ujęć wody pitnej.

Z dokumentacji otrzymanej z Starostwa Powiatowego, udzielającego zezwolenia na rozbudowę cmentarza wynika że:      

 " ujęcie wody dla Trzebieży zlokalizowane jest w odległości ca. 400-500 m. na północny zachód od projektowanej lokalizacji cmentarza"  Czyli mniejszej niż zakładają przepisy.

Ciekawie wygląda też analiza poziomu wód gruntowych w rejonie ujęcia oraz rodzaj gruntu. Analiza ta jest obecnie konsultowana z specjalistą.

 

A jak to wygląda w rzeczywistości ? przedstawia mapka z GeoPortalu. 

Odległość ujęcia wody pitnej od istniejącego cmentarza - ca. 369 m !!

Odległość ujęcia wody pitnej od planowanego cmentarza -  ca. 312 m !!

Odległość planowanego cmentarza od strefy ochronnej - bezpośredniej ca. - 230 !!

Odległość planowanego cmentarza od sopornych działek - ca. 107 m

 

Czy My wszyscy naprawdę jesteśmy idiotami ?? Panie Burmistrzu Diakun ?

Otrzymałem odpowiedż na zapytanie o zmianach dokonanych w Planach Zagospodarowania a których to w żaden sposób nie jestem w stanie zweryfikować.

 

 

 

CO JEST więc INFORMACJĄ PUBLICZNĄ?

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 16 listopada 2007 r. wskazał, że informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy o dostępnie do informacji publicznej. Obywatele mają prawo do dostępu do takich informacji, zaś jednostki zobowiązane muszą publikować informacje w BIP.

Zapytania moje dotyczą wypowiedzi urzędników podczas procesu opracowywania zmian studium i sesji Rady Miejskiej podczas głosowania. Każda ta wypowiedz jest wypowiedzią publiczną i podlega analizie i konieczności wyjaśnienia w razie nieścisłości wypowiedzi.  Jest to już druga odmowa w tej sprawie.

Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
2) wglądu do dokumentów urzędowych;
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

art. 9
Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

Dostęp do informacji publicznej

 

Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

a)   zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,

b)   projektowaniu aktów normatywnych,

c)   programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;

2)   podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a)   statusie prawnym lub formie prawnej,

b)   organizacji,

c)   przedmiocie działalności i kompetencjach,

d)   organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

e)   strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,

f)   majątku, którym dysponują;

3)   zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a)   trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,

b)   trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

c)   sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,

d)   sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

e)   stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

f)   prowadzonych rejestrach ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

g) 11) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych;

4)   danych publicznych, w tym:

a)   treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

— treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

—  dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

 

 

Które wobec tego zapytania są niezgodne z ustawą? Czy odpowiedz jest kolejną arogancją urzedników?

Dla informacji p. naczelnik, wyjaśniam że różnica pomiędzy "strefą potencjalnego zagrożenia powodzią" a " w obszarze zagrożenia powodzią" wynika ze stopniowania zagrożenia i strefa potencjalnego zagrożenia powodzią jest najniższą w skali. Co czyni różnicę w interpretacji zagrożnia.

 

Skąd więc moje zapytania o uwzględnieniu uwag złożonych przez włascicieli działek w obrębie 5 w Trzebieży?  Otóż, czytając i przesłuchując nagranie z sesji Rady Miasta na której to głosowano nad odrzuceniem lub przyjeciem uwag, zauwazyłem że nie było mowy o uwzględnieniu części uwag zawartych w pakiecie 14.

 

No to proszę popatrzeć !

 

Wyrys z mapy zasadniczej Trzebieży oznaczonej nr. 14 do lipca 2015r. gdzie wszystkie działki były oznaczone U.P. czyli usługi i przemysł.

 

Oraz druga mapa po lipcu 2015 gdzie teren podzielono już na dwie części:

Tb - 2MN  czyli  strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (poprzednio 14/20)

Tb -1PUM czyli strefa usługowo-produkcyjna z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (poprzednio 14/21)

 

Proszę też zwrócić uwagę na Tb - Te  

To jest 1 hektarowy areał gdzie planowana jest stacja GPZ (główny punkt zasilania)

Planiści na zasadzie wspólnego dobra i interesu społecznego, umieścili kwadracik prawie na NASZYCH działkach??  Dlaczego? Przecież 1 ha to dużo a statystycznie stacja zajmuje 0.4 ha.

 

Rozmawiałem dzisiaj z kilkoma radnymi gminy Police, pytając ich czy wiedzą o takich zmianach. Nikt nie potrafił odpowiedzieć pozytywnie.

Kto i kiedy więc takie decyzje podejmuje?

 

Wróce na chwile do wypowiedzi p. architekt podczas sesji Rady użytej już w innym miejscu tych stron.

Cytat:

Pragnę zwrócić  także uwagę na drobny szczegół.  Wypowiedz p. architekt "......burmistrz uwagi nie uwzględnił"

 

 Zgodnie z art. 30. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):

  W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy. 

Ferowanie wyroku,zgodnie z ustawą jest przekroczeniem obowiązków. Burmistrz ma obowiązek/może wyrazić swoje rekomendacje/przedstwić swoje stanowisko Radzie, ze wskazaniem sposobu rozstrzygnięcia/rozpatrzenia uwagi. 

Koniec cytatu.

 

Kto więc uwzględnił zmianę przeznaczenia części działek oznaczonych symbolem terenu 14/20 skoro głosowano nad odrzuceniem uwag w pakiecie nr. 14 sześciu właścicieli działek z terenów 14/20 i 14/21 

 

To pytanie zadaje ponownie radnym gminy Police.

 

12-08-2015       Otrzymałem wypis i wyrys działek w obrebie 5 w Trzebieży.  Ku mojemu zdziwnieniu, wszystkie działki zawierają symbole U, P, czyli wyłącznie - usługi i przemysł.  Skąd wynika więc taka niedokładność? Zapytam p. Burmistrza jak wrócę z urlopu.

Napisz do nas.

Każdy komentarz mile widziany pod warunkiem użycia imienia i nazwiska. Merytoryczne teksty będą  publikowane w dziale komentarzy.

Polityka publiczna

E-mail: szkutnik51@gmail.com

Print Print | Sitemap
Copyright - Szkutnik